f CONTABILITATE ARGES: Legea 26 / 1990 R

Legea 26 / 1990 R

Legea 26/1990 - Republicata
Privind registrul comertului
EMITENT: PARLAMENTUL
Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 4 februarie 1998
*) Republicata in temeiul art. IV din Legea nr. 12 din 8 ianuarie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 19 ianuarie 1998, dandu-se articolelor o noua numerotare.
Legea nr. 26/1990 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 7 noiembrie 1990.
CAP. 1 Dispozitii generale
ART. 1
(1) Comerciantii au obligatia ca, inainte de inceperea comertului, sa ceara inmatricularea in registrul comertului, iar in cursul exercitarii si la incetarea comertului, sa ceara inscrierea in acelasi registru a mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare este prevazuta de lege.
(2) In sensul prezentei legi, comerciantii sunt persoanele fizice care exercita in mod obisnuit acte de comert, societatile comerciale, regiile autonome si organizatiile cooperatiste.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica meseriasilor si taranilor care isi desfac produsele din gospodaria proprie.
ART. 2
(1) Registrul comertului se tine de catre oficiul registrului comertului, organizat in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, potrivit prevederilor cap. II din prezenta lege.
(2) Registrul central al comertului se tine de catre Oficiul National al Registrului Comertului, organizat pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
ART. 3
Comerciantii cer inmatricularea la oficiul registrului comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul.
ART. 4
(1) Registrul comertului este public.
(2) Oficiul registrului comertului este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei care a facut cererea, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in registru si de pe actele prezentate, precum si certificatele constatatoare ca un anumit act sau fapt este sau nu este inregistrat.
(3) Actele prevazute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta.
ART. 5
(1) Inmatricularea si mentiunile sunt opozabile tertilor de la data efectuarii lor in registrul comertului ori de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sau in alta publicatie, acolo unde legea dispune astfel.
(2) Persoana care are obligatia de a cere o inregistrare nu poate opune tertilor actele ori faptele neinregistrate, in afara de cazul in care face dovada ca ele erau cunoscute de acestia.
ART. 6
Inregistrarile in registrul comertului se fac pe baza unei incheieri a judecatorului delegat sau, dupa caz, a unei hotarari judecatoresti definitive, in afara de cazurile in care legea prevede altfel.
ART. 7
(1) Instantele judecatoresti sunt obligate sa trimita oficiului registrului comertului, in termen de 15 zile de la data cand au ramas definitive, copii legalizate de pe dispozitivul hotararilor definitive si de pe incheierile ce se refera la acte si mentiuni a caror inregistrare este ceruta de lege.
(2) In aceste incheieri si hotarari instantele judecatoresti vor dispune si efectuarea inregistrarilor in registrul comertului.
ART. 8
(1) Controlul legalitatii operatiunilor efectuate de oficiul registrului comertului se face de catre unul dintre judecatorii tribunalului judetean, respectiv, al municipiului Bucuresti, delegat anual de presedintele acestui tribunal.
(2) Judecatorul delegat va controla operatiunile registrului comertului cel putin o data pe luna.
(3) Controlul efectuat de judecatorul delegat nu exonereaza de raspundere personalul oficiului care conduce si executa operatiunile registrului comertului pentru conformitatea cu legea a datelor inscrise.
(4) Lucrarile de grefa, secretariat si arhiva ale judecatorului delegat se asigura de catre personalul oficiului registrului comertului.

CAP. 2 Oficiul registrului comertului
ART. 9
(1) Oficiul registrului comertului se organizeaza si functioneaza pe langa fiecare camera de comert si industrie teritoriala.
(2) Oficiul National al Registrului Comertului se organizeaza si functioneaza pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
(3) Oficiile registrului comertului prevazute la alin. (1) vor comunica Oficiului National al Registrului Comertului orice inmatriculare sau mentiune operata in termen de 15 zile de la efectuare.
ART. 10
(1) Structura organizatorica, numarul de personal si nivelul de salarizare a personalului oficiilor registrului comertului din judete si din municipiul Bucuresti se stabilesc in mod unitar de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
(2) In acelasi mod se stabilesc normele de organizare si functionare interioara a oficiilor.
(3) Personalul necesar functionarii oficiilor registrului comertului se incadreaza prin concurs de catre camerele de comert si industrie teritoriale. Cheltuielile necesare functionarii si fondurile de salarizare se asigura din bugetul camerelor de comert si industrie teritoriale.
ART. 11
(1) Pentru operatiunile efectuate, oficiul registrului comertului percepe taxe, potrivit unui tarif stabilit de Camera de Comert si Industrie a Romaniei impreuna cu Ministerul Finantelor.
(2) Din taxele percepute, o cota de 8% se cuvine Oficiului National al Registrului Comertului, se incaseaza prin oficiul registrului comertului, care efectueaza inregistrarea, si se vireaza lunar Oficiului National al Registrului Comertului. De asemenea, o cota de 2% din taxele percepute pentru inregistrarile care se efectueaza, in baza incheierilor judecatorilor delegati, se va vira lunar, de catre fiecare camera de comert si industrie teritoriala, Ministerului Justitiei.
(3) Taxele, cu exceptia celor datorate Oficiului National al Registrului Comertului si Ministerului Justitiei, se fac venit la bugetul camerelor de comert si industrie pe langa care este organizat oficiul.
(4) Nevirarea cotelor prevazute la alin. (2), pana in ultima zi a lunii urmatoare incasarii, atrage plata unei penalitati de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere.
ART. 12
(1) Registrul comertului este alcatuit dintr-un registru pentru inregistrarea comerciantilor, persoane fizice, si un altul pentru inregistrarea comerciantilor, persoane juridice. Pentru fiecare an se deschide un registru. Aceste registre se tin in sistem computerizat.
(2) Fiecare comerciant inregistrat va purta un numar de ordine, incepand de la numarul 1 in fiecare an.
(3) Oficiul registrului comertului va mai tine si dosare, pentru fiecare comerciant, cu actele depuse. Inregistrarile efectuate in registru vor fi evidentiate si in dosarul comerciantului.
(4) Modul de tinere a registrelor, precum si de efectuare a inregistrarilor se stabileste unitar, pentru toate oficiile, prin norme emise de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, impreuna cu Ministerul Justitiei, in termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei legi*).

-------------
Legea nr. 12/1998 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 19 ianuarie 1998.

CAP. 3 Efectuarea inregistrarilor

ART. 13
(1) Inmatricularea unui comerciant, persoana fizica, in registrul comertului, va cuprinde:
a) numele si prenumele, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii, starea civila, averea si modul de evaluare a acesteia si activitatea comerciala anterioara;
b) firma comerciala si sediul acesteia;
c) obiectul comertului, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, astfel cum sunt prevazute in autorizatia pentru exercitarea comertului;
d) numarul, data si organul emitent al autorizatiei pentru exercitarea comertului.
(2) Cererea de inmatriculare va fi insotita de acte doveditoare ale datelor pe care le cuprinde.
(3) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere.
ART. 14
Inmatricularea unei societati comerciale in registrul comertului va cuprinde datele prevazute in incheierea de inmatriculare a judecatorului delegat.
ART. 15
Inmatricularea unei regii autonome, companii nationale sau societati nationale in registrul comertului va cuprinde:
a) actul de infiintare, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema acesteia;
b) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
c) unitatile componente ce pot intra in relatii contractuale cu tertii, persoanele imputernicite sa le reprezinte si limitele imputernicirilor acordate;
d) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia persoanelor imputernicite sa le reprezinte, precum si limitele puterilor conferite.
ART. 16
Organizatiile cooperatiste se inmatriculeaza in registrul comertului, cu respectarea reglementarilor privind cooperatia mestesugareasca, cooperatia de consum si cooperatia de credit.
ART. 17
Cererea de inmatriculare in registrul comertului se face, daca legea nu prevede altfel, in termen de 15 zile:
a) pentru comercianti, persoane fizice, de la data autorizarii;
b) pentru societati comerciale, de la data autentificarii actului constitutiv;
c) pentru regii autonome, companii nationale, societati nationale si organizatii cooperatiste, de la data actului de infiintare.
ART. 18
(1) Cererea de inmatriculare a unui comerciant, persoana fizica, va fi facuta personal sau prin imputernicit, cu procura speciala si autentica.
(2) Pentru dovedirea specimenului de semnatura, comerciantul va semna la oficiul registrului comertului, in prezenta judecatorului delegat sau a conducatorului oficiului ori a inlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura.
(3) In absenta comerciantului, semnatura acestuia poate fi inlocuita prin prezentarea unui specimen legalizat de notarul public.
ART. 19
(1) Cererea de inmatriculare in registrul comertului a unei societati comerciale va fi semnata cel putin de un administrator sau, dupa caz, de reprezentantul acestuia ori, in conditiile legii, de oricare asociat, iar pentru regii autonome, companii nationale, societati nationale sau organizatii cooperatiste, de catre persoanele imputernicite, potrivit legii, sa le reprezinte.
(2) Dovedirea specimenului de semnatura a administratorilor si, dupa caz, a reprezentantilor societatilor comerciale, precum si a persoanelor imputernicite in conditiile legii sa reprezinte regiile autonome sau organizatiile cooperatiste se face cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (2) si (3).
ART. 20
(1) Cererea de inmatriculare va fi insotita de acte doveditoare.
(2) La orice inmatriculare se vor mentiona numarul si data incheierii judecatorului delegat.
ART. 21
In registrul comertului se vor inregistra mentiuni referitoare la:
a) donatia, vanzarea, locatiunea sau gajul fondului de comert, precum si orice alt act prin care se aduc modificari inmatricularilor sau mentiunilor sau care face sa inceteze firma ori fondul de comert;
b) numele, cetatenia, data si locul nasterii imputernicitului; daca dreptul de reprezentare este limitat la o anumita sucursala ori filiala, mentiunea se va face numai in registrul unde este inscrisa sucursala ori filiala. Semnatura reprezentantului va fi data in forma prevazuta de art. 18 alin. (2) si (3);
c) brevetele de inventii, marcile de fabrica, de comert si de serviciu, denumirile de origine, indicatiile de provenienta, firma, emblema si alte semne distinctive asupra carora societatea comerciala, regia autonoma, organizatia cooperatista sau comerciantul, persoana fizica, are un drept;
d) hotararea de divort al comerciantului, precum si cea de impartire a bunurilor comune pronuntate in cursul exercitarii comertului;
e) hotararea de punere sub interdictie a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia, precum si hotararea prin care se ridica aceste masuri;
f) deschiderea procedurii de reorganizare judiciara sau de faliment, dupa caz, precum si inscrierea mentiunilor corespunzatoare;
g) hotararea de condamnare a comerciantului pentru fapte penale care il fac nedemn de a exercita aceasta profesie;
h) orice modificare privitoare la actele, faptele si mentiunile inregistrate.
ART. 22
(1) Comerciantul are obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor prevazute la art. 21, in cel mult 15 zile de la data actelor si faptelor supuse obligatiei de inregistrare.
(2) Inregistrarea mentiunilor se poate face si la cererea persoanelor interesate, in termen de cel mult 30 de zile de la data cand au cunoscut actul sau faptul supus inregistrarii.
(3) Mentiunile se vor inregistra din oficiu, in termen de cel mult 15 zile de la data primirii copiei legalizate de pe dispozitivul hotararii definitive pentru faptele si actele prevazute la art. 21 lit. d), e) si g).
(4) Faptul ca mentiunile pot fi inregistrate si la cererea altor persoane sau din oficiu nu scuteste pe comerciant de obligatia de a cere efectuarea lor.
ART. 23
(1) Comerciantul care are sucursale trebuie sa ceara inmatricularea acestora la oficiul registrului comertului de la sediul fiecarei sucursale.
(2) In cerere, pe langa datele prevazute in prezenta lege pentru inmatricularea comerciantului, se va arata si oficiul unde a fost inmatriculata firma sediului principal.
(3) Oficiul registrului comertului de la sediul sucursalei va transmite oficiului registrului comertului de la sediul principal al comerciantului un extras de pe inregistrarea efectuata, pentru a fi mentionata in registrul comertului respectiv.
ART. 24
(1) Comerciantul care are sediul principal al comertului sau in strainatate si infiinteaza o sucursala sau o filiala in Romania va fi supus tuturor dispozitiilor referitoare la inmatricularea, mentionarea si publicarea actelor si faptelor cerute pentru comerciantii din tara.
(2) Toate aceste formalitati se vor face la oficiul registrului comertului de la sediul sucursalei sau filialei.
(3) Daca o societate cu sediul in strainatate infiinteaza mai multe sucursale in tara, documentele de constituire si alte acte ale aceleiasi societati, necesare pentru inmatricularea unei sucursale, se depun numai la una dintre sucursale.
ART. 25
(1) Oricine se considera prejudiciat printr-o inmatriculare sau printr-o mentiune din registrul comertului are dreptul sa ceara radierea ei.
(2) Judecatorul delegat se va pronunta asupra cererii de radiere printr-o incheiere, cu citarea partilor.
(3) Incheierea poate fi atacata numai cu recurs la tribunal, in termen de 15 zile de la data pronuntarii.
(4) Tribunalul va judeca de urgenta recursul in camera de consiliu.
ART. 26
(1) Data inregistrarii in registrul comertului este data la care inregistrarea a fost efectiv operata in acest registru.
(2) Inregistrarea in registrul comertului se opereaza in termen de 24 de ore de la data incheierii judecatorului delegat, iar in cazul inmatricularii unei societati comerciale, in termen de 24 de ore de la data la care incheierea judecatorului delegat a devenit irevocabila.
ART. 27
(1) Camerele de comert si industrie au legitimare procesuala activa si pot interveni in orice proces privind inregistrari in registrul comertului, interesul fiind prezumat si constand in respectarea cerintelor generale ale activitatii comerciale.
(2) Cererile introduse de camerele de comert si industrie, in temeiul prezentei legi, nu sunt supuse taxei de timbru si nici timbrului judiciar.
ART. 28
In cererile de inregistrare in registrul comertului si in orice alte cereri adresate acestui registru se vor indica persoana si adresa la care se vor comunica incheierile judecatorului delegat sau alte acte si instiintari.
ART. 29
Comerciantul este obligat a mentiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi, tarife, prospecte si orice alte documente intrebuintate in comert numarul de inregistrare in registrul comertului si anul inregistrarii.

CAP. 4 Regimul firmelor si emblemelor
ART. 30
(1) Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza.
(2) Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen.
(3) Firmele si emblemele vor fi scrise in primul rand in limba romana.
(4) Dreptul de folosinta exclusiva asupra firmei si emblemei se dobandeste prin inscrierea acestora in registrul comertului.
ART. 31
(1) Firma unui comerciant, persoana fizica, se compune din numele comerciantului scris in intregime sau din numele si initiala prenumelui acestuia.
(2) Nici o mentiune care ar putea induce in eroare asupra naturii sau intinderii comertului ori situatiei comerciantului nu poate fi adaugata firmei. Se vor putea face mentiuni care sa arate mai precis persoana comerciantului sau felul comertului sau.
ART. 32
Firma unei societati in nume colectiv trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociati, cu mentiunea "societate in nume colectiv", scrisa in intregime.
ART. 33
Firma unei societati in comandita simpla trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociatii comanditati, cu mentiunea "societate in comandita", scrisa in intregime.
ART. 34
Daca numele unei persoane straine de societate figureaza, cu consimtamantul sau, in firma unei societati in nume colectiv ori in comandita simpla, aceasta devine raspunzatoare nelimitat si solidar de toate obligatiile societatii. Aceeasi regula este aplicabila si comanditarului al carui nume figureaza in firma unei societati in comandita.
ART. 35
Firma unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni se compune dintr-o denumire proprie, de natura a o deosebi de firma altor societati, si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime "societate pe actiuni" sau "S.A." ori, dupa caz, "societate in comandita pe actiuni".
ART. 36
Firma unei societati cu raspundere limitata se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau al mai multor asociati, si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime "societate cu raspundere limitata" sau "S.R.L."
ART. 37
Firma sucursalei din Romania a unei societati straine va trebui sa cuprinda si mentiunea sediului principal din strainatate.
ART. 38
(1) Orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente.
(2) Cand o firma noua este asemanatoare cu o alta, trebuie sa se adauge o mentiune care sa o deosebeasca de aceasta, fie prin desemnarea mai precisa a persoanei, fie prin indicarea felului de comert exercitat sau in orice alt mod.
ART. 39
(1) Oficiul registrului comertului va refuza inscrierea unei firme care, fara a introduce elemente de deosebire, poate produce confuzie cu alte firme inregistrate.
(2) Verificarea disponibilitatii firmei si a emblemei se face de catre oficiul registrului comertului, inainte de intocmirea actelor constitutive sau, dupa caz, de modificarea firmei si/sau a emblemei.
ART. 40
Nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public.
ART. 41
(1) Dobanditorul cu orice titlu al unui fond de comert va putea sa continue activitatea sub firma anterioara, care cuprinde numele unui comerciant, persoana fizica, sau al unui asociat, cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor sai in drepturi si cu obligatia de mentionare in cuprinsul acelei firme a calitatii de succesor.
(2) Pastrarea firmei precedente este permisa societatii pe actiuni, in comandita pe actiuni sau societatii cu raspundere limitata, fara cerinta mentionarii raportului de succesiune.
(3) In cazul in care firma unei societati cu raspundere limitata cuprinde numele unuia sau mai multor asociati, dispozitiile alin. (1) raman aplicabile.
ART. 42
Firma nu poate fi instrainata separat de fondul de comert la care este intrebuintata.
ART. 43
(1) Orice emblema va trebui sa se deosebeasca de emblemele inscrise in acelasi registru al comertului, pentru acelasi fel de comert, precum si de emblemele altor comercianti de pe piata unde comerciantul isi desfasoara activitatea.
(2) Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclama oriunde ar fi asezate, pa facturi, scrisori, note de comanda, tarife, prospecte, afise, publicatii si in orice alt mod, numai daca vor fi insotite in mod vizibil de firma comerciantului.
(3) Daca emblema cuprinde o denumire, firma va fi scrisa cu litere avand marimea de cel putin jumatate din cea a literelor cu care este scrisa emblema.

CAP. 5 Sanctiuni

ART. 44
(1) Comerciantii care trebuie sa ceara inmatricularea sau inregistrarea unei mentiuni, sa depuna o semnatura sau anumite acte si care nu respecta dispozitiile legii si termenul prevazut vor fi obligati, prin hotarare judecatoreasca, la plata unei amenzi civile de la 50.000 lei la 500.000 lei.
(2) Amenda civila este de la 100.000 lei la 1.000.000 lei, in cazul in care inmatricularea, mentiunea, depunerea semnaturii sau a actului sunt in sarcina unei societati comerciale. Daca sunt mai multe persoane obligate la indeplinire, amenda se aplica fiecareia dintre ele.
(3) Amenda prevazuta la alin. (1) se aplica, de asemenea, persoanelor vinovate de nevirarea, in conditiile art. 11, a cotei din taxele datorate Oficiului National al Registrului Comertului si Ministerului Justitiei sau de necomunicarea datelor prevazute la art. 9 alin. 3.
(4) Amenda prevazuta la alin. (2) se aplica si reprezentantilor societatilor comerciale amendate, potrivit dispozitiilor acelui alineat.
ART. 45
Comerciantii care nu se conformeaza obligatiilor prevazute la art. 29 vor fi sanctionati, prin hotarare judecatoreasca, cu amenda civila prevazuta la art. 44 alin. (1), iar in caz de repetare a omisiunii, cu amenda prevazuta la art. 44 alin. (2).
ART. 46
Sesizarea instantei pentru aplicarea amenzilor prevazute la art. 44 se poate face de oricare persoana interesata, precum si de camera de comert si industrie teritoriala pe langa care functioneaza oficiul registrului comertului la care s-a cerut sau trebuia sa se ceara inmatricularea ori inregistrarea mentiunii sau depunerea semnaturii, precum si a actului, iar in cazul prevazut la art. 45, de camera de comert si industrie teritoriala pe langa care functioneaza oficiul registrului comertului la care s-a facut inscrierea firmei.
ART. 47
Amenzile civile prevazute la art. 44 si 45 sunt supuse regimului de drept comun al amenzilor civile, prevazut de Codul de procedura civila, si se aplica de catre instanta pe a carei raza teritoriala s-a savarsit fapta.
ART. 48
(1) Persoana care, cu rea-credinta, a facut declaratii inexacte, in baza carora s-a operat o inmatriculare ori s-a facut o mentiune in registrul comertului, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, daca, potrivit legii, fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(2) Prin hotararea pronuntata, instanta va dispune si rectificarea sau radierea inmatricularii ori mentiunii inexacte.

CAP. 6 Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 49
In judetele in care nu sunt infiintate camere de comert si industrie, oficiile registrului comertului se organizeaza si functioneaza pe langa camera de comert si industrie teritoriala, stabilita de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
ART. 50
(1) Asigurarea spatiului corespunzator si a conditiilor materiale necesare desfasurarii activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si a fiecarui oficiu al registrului comertului se face pentru anii 1990-1991 de catre prefectura si, respectiv, de catre Primaria Municipiului Bucuresti.
(2) Bunurile cu care au fost dotate oficiile trec, fara plata, in proprietatea camerelor de comert si industrie teritoriale pana la data de 1 ianuarie 1992.
ART. 51
Camera de Comert si Industrie a Romaniei si camerele de comert si industrie teritoriale vor asigura conditiile necesare functionarii sistemului informatic unitar al registrului comertului.
ART. 52
Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti devine Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti si Judetului Ilfov.
ART. 53
Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei*).
---------
*) Fac exceptie prevederile art. 4 alin. (2) si (3), art. (6), art. 8 alin. (2), (3) si (4), art. 11 alin. (2), (3) si (4), art. 12 alin. (1), (3) si (4), art. 13 alin. (1), art. 14, art. 15, art. 16, art. 17-20, art. 21 lit. f), art. 23, art. 24 alin. (3), art. 25 alin. (3), art. 26-29, art. 30 alin. (2) si (4), art. 36, art. 37, art. 39, art. 41, art. 44, art. 45, art. 48 alin. (1) si ale art. 51 si 52, care intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Legii nr. 12/1998.
SFÂRŞITUL LEGII