f CONTABILITATE ARGES: Legea 31 / 1990

Legea 31 / 1990

LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990

privind societatile comerciale
EMITENT : PARLAMENT
Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 17 noiembrie 1990
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
TITLUL I
Dispozitii generale
ART. 1
In vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si constitui societati comerciale, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
Societatile comerciale cu sediul in Romania sint persoane juridice romane.
ART. 2
Societatile comerciale se vor constitui in una dintre urmatoarele forme:
a) societate in nume colectiv, ale carei obligatii sociale sint garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor;
b) societate in comandita simpla, ale carei obligatii sociale sint garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati; comanditarii raspund numai pina la concurenta aportului lor;
c) societate in comandita pe actiuni, al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sint garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati; comanditarii sint obligati numai la plata actiunilor lor;
d) societate pe actiuni, ale carei obligatii sociale sint garantate cu patrimoniul social; actionarii sint obligati numai la plata actiunilor lor;
e) societate cu raspundere limitata, ale carei obligatii sociale sint garantate cu patrimoniul social; asociatii sint obligati numai la plata partilor sociale.
TITLUL II
Constituirea societatilor
CAP. 1
Societatile in nume colectiv si in comandita simpla
ART. 3
Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, incheiat in forma autentica. Contractul trebuie sa cuprinda:
- numele si prenumele sau denumirea asociatilor, domiciliul ori sediul si cetatenia sau nationalitatea acestora;
- forma, denumirea si sediul societatii;
- obiectul societatii;
- capitalul social subscris si varsat cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau alte bunuri, valoarea lor si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris;
- asociatii care administreaza si reprezinta societatea, cu stabilirea limitei puterilor lor;
- partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi;
- localitatile din tara sau strainatate unde societatea infiinteaza sucursale ori filiale;
- durata societatii;
- modul de dizolvare si lichidare a societatii.
ART. 4
In termen de 15 zile de la data actului autentic, administratorii sau oricare dintre asociati vor inregistra contractul de societate la instanta in a carei raza teritoriala isi va avea sediul societatea.
La inregistrare, judecatorul va verifica indeplinirea conditiilor prevazute de art. 3, dupa care va dispune inscrierea actului in registrul comertului si la administratia financiara unde societatea isi are sediul, precum si publicarea lui in Monitorul Oficial.
Societatea este persoana juridica din ziua inmatricularii in registrul comertului. Inmatricularea se face cu conditia prezentarii dovezii ca s-a solicitat publicarea in Monitorul Oficial.
ART. 5
Reprezentantii societatii sint obligati sa depuna, la registrul comertului, semnaturile lor, in termen de 15 zile de la data inmatricularii societatii, daca au fost numiti prin contractul de societate, iar cei alesi in timpul functionarii societatii, in termen de 15 zile de la alegere.
ART. 6
Daca societatea infiinteaza o sucursala sau filiala in afara judetului in care isi are sediul, administratorii sint obligati sa ceara inmatricularea acesteia in registrul comertului din judetul unde va functiona, inainte de inceperea activitatii sucursalei sau filialei.
Reprezentantii sucursalei sau filialei vor depune semnatura lor potrivit dispozitiilor art. 5.
ART. 7
Cind nu s-au indeplinit formalitatile de publicitate prevazute in art. 4, oricare dintre asociati are dreptul sa ceara indeplinirea acestora sau, daca societatea nu a fost inmatriculata, dizolvarea si lichidarea ei.
Lipsa formalitatilor prevazute de art. 4 nu va putea fi opusa de catre asociati tertilor.
Asociatii si toti cei care, mai inainte de constituirea legala a societatii, au lucrat in numele ei raspund direct, nelimitat si solidar pentru operatiunile societatii care au luat parte.
CAP. 2
Societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni
ART. 8
Societatea pe actiuni sau in comandita pe actiuni se va constitui prin contract de societate si statut.
Contractul de societate se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de membrii fondatori.
Capitalul societatii nu poate fi mai mic de un milion lei, iar numarul actionarilor mai mic de cinci.
ART. 9
Contractul de societate si statutul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni se incheie in forma autentica si trebuie sa cuprinda:
- numele si prenumele sau denumirea actionarilor, domiciliul ori sediul si cetatenia sau nationalitatea acestora;
- denumirea si sediul societatii si al sucursalelor sau al filialelor;
- forma si obiectul societatii;
- capitalul social subscris si cel varsat. La constituire, capitalul social varsat nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel;
- valoarea bunurilor aduse ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea;
- numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sint nominative sau la purtator, si numarul lor pe categorii;
- numarul, numele, prenumele si cetatenia administratorilor, garantia pe care sint obligati sa o depuna, puterile lor si drepturile speciale de administrare si de reprezentare acordate unora dintre ei; in societatile in comandita pe actiuni, numele si prenumele sau denumirea, domiciliul ori sediul si cetatenia sau nationalitatea comanditatilor, aratindu-se care dintre ei administreaza si reprezinta societatea;
- conditiile pentru valabilitatea deliberarilor adunarii generale si modul de exercitare a dreptului de vot;
- numarul, numele, prenumele si cetatenia cenzorilor;
- durata societatii;
- modul de distribuire a beneficiilor;
- actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni;
- operatiuni incheiate de actionari in contul societatii ce se constituie si pe care societatea urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni.
ART. 10
Cind societatea se constituie prin subscriptie publica, fondatorii vor intocmi un prospect de emisiune, care va cuprinde datele prevazute de art. 9, cu exceptia celor privind administratorii si cenzorii, si va fixa data inchiderii subscriptiei.
Prospectul de emisiune semnat de fondatori, in forma autentica, va trebui depus, inainte de publicare, la registrul comertului din judetul in care se va stabili sediul societatii.
Judecatorul de la instanta sediului registrului, constatind indeplinirea conditiilor de la alin. 1 si 2, va autoriza publicarea prospectului de emisiune.
ART. 11
Subscrierile de actiuni se vor face pe unu sau mai multe exemplare ale prospectului de emisiune al fondatorilor, vizate de judecatorul de la instanta sediului registrului comertului.
Subscrierea va arata: numele si prenumele sau denumirea, domiciliul ori sediul subscriitorului, numarul in litere al actiunilor subscrise, data subscrierii si declaratia expresa ca subscriitorul cunoaste si accepta prospectul de emisiune.
Prospectele de emisiune care nu cuprind toate mentiunile legale sint nule. Subscriitorul nu va putea invoca aceasta nulitate, daca a luat parte la adunarea constitutiva sau daca a exercitat drepturile si indatoririle de actionar.
Participarile la beneficiile societatii, rezervate de fondatori in folosul lor, desi acceptate de subscriitori, nu au efect decit daca vor fi aprobate de adunarea constitutiva.
ART. 12
Cel mai tirziu in 15 zile de la data inchiderii subscrierii, fondatorii vor convoca adunarea constitutiva, printr-o instiintare publica in Monitorul Oficial cu 15 zile inainte de ziua fixata pentru adunare. Instiintarea va cuprinde locul si data adunarii, care nu poate trece peste doua luni de la data inchiderii subscrierii, si aratarea amanuntita a problemelor care vor face obiectul discutiilor.
ART. 13
Societatea se poate constitui numai daca intregul capital a fost subscris si fiecare acceptant a varsat in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise, la Banca Nationala, Casa de Economii si Consemnatiuni sau la una dintre unitatile acestora.
Actiunile ce reprezinta alte aporturi decit in numerar vor trebui acoperite integral. Aporturi in creante nu sint admise.
ART. 14
Daca subscrierile publice depasesc capitalul social prevazut in prospectul de emisiune sau sint mai mici decit acesta, fondatorii sint obligati sa supuna aprobarii adunarii constitutive marirea sau, dupa caz, micsorarea capitalului social la nivelul subscriptiei.
ART. 15
Fondatorii sint obligati sa intocmeasca o lista a celor care, acceptind subscriptia, au dreptul sa participe la adunarea constitutiva, cu mentionarea numarului actiunilor fiecaruia.
Aceasta lista va fi afisata la locul unde se va tine adunarea, cu cel putin 5 zile inainte de adunare.
ART. 16
Adunarea alege un presedinte si doi sau mai multi secretari. Participarea acceptantilor se va constata prin liste de prezenta, semnate de fiecare dintre ei si vizate de presedinte si secretar.
Oricare acceptant are dreptul sa faca observatii asupra listei afisate de fondatori, inainte de a se intra in ordinea de zi a adunarii, care va decide.
ART. 17
In adunarea constitutiva, fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de actiunile subscrise. El poate fi reprezentat si prin procura speciala. Nimeni nu poate reprezenta mai mult de cinci acceptanti.
Acceptantii care au facut alte aporturi decit cele in numerar nu au drept de vot in deliberarile referitoare la aporturile lor, chiar daca ei sint si subscriitori de actiuni in numerar ori se prezinta ca mandatari ai altor acceptanti.
Adunarea constitutiva este legala cu prezenta a jumatate plus unu din numarul acceptantilor si ia hotariri cu votul majoritatii simple a celor prezenti.
ART. 18
Daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate fondatorilor, operatiuni incheiate de fondatori in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, adunarea constitutiva numeste unu sau mai multi experti, care isi vor da avizul asupra evaluarilor.
Daca majoritatea ceruta nu poate fi intrunita, desemnarea expertilor se va face de presedintele instantei, la cererea oricarui acceptant.
ART. 19
Nu vor putea fi numiti experti;
- rudele sau afinii, pina la gradul al patrulea inclusiv, ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor;
- persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decit aceea de expert, un salariu sau o remuneratie de la fondatori sau de la cei ce au constituit aporturi in natura.
ART. 20
Dupa ce expertii au depus raportul, fondatorii convoaca din nou adunarea constitutiva, conform dispozitiilor art. 12.
Daca valoarea aporturilor in natura, stabilita de experti, este inferioara cu o cincime aceleia aratate de fondatori in prospectul de emisiune, oricare acceptant se poate retrage anuntind pe fondatori, pina la ziua fixata pentru adunarea constitutiva.
Actiunile revenind acceptantilor care s-au retras pot fi preluate de fondatori sau alte persoane, pe cale de subscriptie publica, in termen de 30 de zile.
ART. 21
Adunarea constitutiva are urmatoarele obligatii:
- verifica existenta varsamintelor;
- determina valoarea altor aporturi decit in numerar; aproba participarile la beneficii ale fondatorilor si operatiunile incheiate in contul societatii;
- discuta si aproba contractul de societate si statutul societatii cu concursul membrilor prezenti, care reprezinta in acest scop si pe membrii absenti, si desemneaza pe aceia care se vor prezenta pentru autentificarea actelor si indeplinirea formalitatilor cerute pentru constituirea societatii;
- numeste pe administratori si cenzori.
ART. 22
Functionarea societatii pe actiuni si a societatii in comandita pe actiuni este supusa autorizarii instantei in a carei raza teritoriala isi va avea sediul societatea.
Pentru autorizare, in termen de 15 zile de la autentificarea contractului de societate si a statutului, acestea se vor depune, impreuna cu cererea de autorizare, insotite de:
- dovada efectuarii varsamintelor;
- actele privind proprietatea altor aporturi decit cele in numerar, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sint grevate;
- actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de adunarea constitutiva.
ART. 23
Presedintele instantei, primind cererea de autorizare, fixeaza un termen de infatisare si cere avizul camerei de comert si industrie a judetului respectiv, in ce priveste utilitatea societatii, marimea capitalului fata de scopul urmarit, onorabilitatea fondatorilor si, dupa caz, a asociatilor. Avizul camerei de comert si industrie este consultativ.
In cazul in care considera necesar, instanta va putea dispune efectuarea unei expertize, in contul partilor, pentru evaluarea aportului in natura, prevederile art. 18 si 19 fiind aplicabile in mod corespunzator.
In cazul in care, prin contract sau statut, se incalca o prevedere legala de la care partile nu pot deroga, instanta va autoriza functionarea societatii numai daca se aduc clauzelor respective modificarile necesare.
Impotriva sentintei instantei se poate face recurs in termen de 15 zile de la pronuntare.
ART. 24
Sentinta va fi depusa in termen de 15 zile de la data cind a ramas definitiva, impreuna cu contractul, la registrul comertului sediului social, pentru a fi inscrise, si la administratia financiara. Sentinta, contractul de societate si statutul vor fi publicate in Monitorul Oficial. Societatea este persoana juridica din ziua inmatricularii in registrul comertului. Inmatricularea se face numai cu respectarea art. 4 alin. ultim.
Dispozitiile art. 5 si 6 se vor aplica atit societatilor pe actiuni, cit si celor in comandita pe actiuni.
ART. 25
Varsamintele efectuate, potrivit art. 13, pentru constituirea societatii prin subscriptie publica vor fi predate persoanelor insarcinate cu incasarea lor, prin contractul de societate, iar in lipsa unei asemenea dispozitii, persoanelor desemnate prin decizia consiliului de administratie, dupa prezentarea certificatului registrului comertului din care rezulta inmatricularea societatii.
Daca constituirea societatii nu a avut loc, restituirea varsamintelor se va face direct acceptantilor.
ART. 26
Societatea nu se considera legal constituita mai inainte de indeplinirea formalitatilor prevazute de art. 22 si 24.
In aceste cazuri, asociatii pot cere sa fie eliberati de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor, dupa trecerea a trei luni de la expirarea termenului prevazut de art. 22 sau art. 24 alin. 1.
De asemenea, oricare dintre ei poate proceda la indeplinirea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.
Daca un asociat a cerut indeplinirea formalitatilor de inmatriculare, nu se mai poate pretinde de nici unul dintre ei eliberarea de obligatiile ce decurg din subscriptie.
Dispozitiile art. 7 alin. 2 si 3 se aplica si societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni.
ART. 27
Semnatarii contractului de societate, precum si persoanele care au un rol determinant la constituire, sint considerati fondatori.
Fondatorii sint obligati sa predea administratorilor documentele si corespondenta referitoare la constituirea societatii.
Fondatorii sint raspunzatori nelimitat si solidar fata de terti, atit pentru neindeplinirea formalitatilor legale prevazute pentru constituirea societatii, cit si pentru obligatiile luate cu ocazia constituirii societatii.
Ei iau asupra lor consecintele actelor si cheltuielilor necesare constituirii, iar daca, din orice cauza, societatea nu se va constitui, ei nu se pot indrepta contra acceptantilor.
ART. 28
Fondatorii si primii administratori sint solidar raspunzatori, din momentul constituirii societatii, fata de societate si de terti pentru:
- subscrierea integrala a capitalului social si efectuarea varsamintelor stabilite de lege sau statut;
- existenta altor aporturi decit cele in numerar;
- sinceritatea publicatiilor facute in vederea constituirii societatii.
Fondatorii sint raspunzatori, de asemenea, de valabilitatea operatiilor incheiate in contul societatii inainte de constituire si luate de aceasta asupra sa.
Adunarea generala nu va putea da descarcare fondatorilor si primilor administratori, pentru raspunderea ce o au prin acest articol si prin art. 27, timp de cinci ani.
ART. 29
Nu vor putea fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sint incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni pedepsite potrivit prezentei legi.
ART. 30
Adunarea constitutiva va hotari asupra cotei de participare din beneficiul net ce revine fondatorilor unei societati constituie prin subscriptie publica.
Cota prevazuta la alin. 1 nu poate depasi 6% din beneficiul net si nu poate fi acordata pentru o perioada mai mare de cinci ani de la data constituirii societatii.
In cazul maririi capitalului social, dreptul fondatorilor va putea fi exercitat numai asupra beneficiului corespunzator capitalului initial.
Pot beneficia de dispozitiile acestui articol numai persoanele fizice carora li s-a recunoscut calitatea de fondatori prin contractul de societate.
ART. 31
In caz de dizolvare anticipata a societatii, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la societate, daca dizolvarea s-a facut in frauda drepturilor lor.
Dreptul la actiune se prescrie prin trecerea a sase luni de la data adunarii generale a actionarilor care a hotarit dizolvarea anticipata.
CAP. 3
Societatile cu raspundere limitata
ART. 32
Societatea cu raspundere limitata se va constitui prin contract de societate si statut, care se incheie in forma autentica. Contractul va cuprinde mentiunile cerute la art. 3 pentru societatea in nume colectiv, precum si repartizarea partilor sociale.
Prestatiile in munca si creantele nu pot constitui aport.
Bunurile ce reprezinta aporturi in natura se transmit in momentul constituirii societatii.
Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.
Administratorii vor elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra partilor sociale, dar cu mentiunea ca nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sanctiunea nulitatii transmiterii.
ART. 33
Daca, in afara de parti sociale, asociatii sau vreunul dintre ei se obliga fata de societate si la prestatii periodice in natura, contractul de societate va determina continutul, durata si modalitatile prestatiilor, remuneratia cuvenita si sanctiunile impotriva asociatilor care nu vor indeplini obligatiile asumate.
ART. 34
In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50.
Capitalul social nu poate fi mai mic de 100.000 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 5.000 lei.
In caz de aporturi in natura, acestea vor putea reprezenta cel mult 60% din capitalul social.
Contractul de societate si statutul vor fi depuse conform art. 22 la instanta in a carei raza teritoriala societatea si-a stabilit sediul, pentru a se obtine autorizarea de functionare conform art. 23.
Dispozitiile art. 3, 5, 6 si 26 se vor aplica si societatilor cu raspundere limitata.
TITLUL III
Despre functionarea societatilor comerciale
CAP. 1
Dispozitii comune
ART. 35
In lipsa de stipulatie contrara, bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea acesteia.
Asociatul care intirzie sa depuna aportul social este raspunzator de daunele pricinuite, iar daca aportul a fost stipulat in numerar este obligat si la plata dobinzilor legale din ziua in care trebuie sa faca varsamintul.
ART. 36
Pe durata societatii, creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul social, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare.
Creditorii prevazuti la alin. 1 pot totusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau sechestra si vinde actiunile debitorului lor.
ART. 37
Cota-parte din beneficiu ce se va plati fiecarui asociat constituie dividend.
Dividendele se vor plati asociatilor in proportie cu cota de participare la capitalul social.
Nu se vor putea distribui dividende decit din beneficiile reale.
Dividendele platite contrar dispozitiilor de mai sus se vor restitui.
Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor se prescrie in termen de trei ani de la data distribuirii lor.
ART. 38
Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobinzi.
ART. 39
Daca se constata o micsorare a capitalului social, acesta va trebui reintregit sau redus, mai inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de beneficii.
ART. 40
Administratorii pot face toate operatiile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului societatii, afara de restrictiile aratate in contractul de societate.
Ei sint obligati sa ia parte la toate adunarile societatii, la consiliile de administratie si organele de conducere similare acestora.
ART. 41
Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu-l pot transmite decit daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres.
In cazul incalcarii prevederilor alin. 1, societatea nu este obligata fata de terti, dar poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operatie.
Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societatii.
ART. 42
Obligatiile si raspunderea administratorilor sint reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in aceasta lege.
ART. 43
Administratorii sint solidar raspunzatori fata de societate pentru:
a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
b) existenta reala a dividendelor platite;
c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
d) exacta indeplinire a hotaririlor adunarilor generale;
e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, contractul de societate si statutul le impun.
Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, insa acestia o vor putea exercita numai in caz de faliment al societatii.
ART. 44
In orice act, scrisoare sau publicatie emanind de la societate, pe linga denumire si numarul de ordine din registrul comertului, trebuie sa se arate forma juridica si sediul societatii.
Pentru societatea cu raspundere limitata, va trebui aratat si capitalul social, iar pentru societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni se va arata si capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimului bilant aprobat.
CAP. 2
Societatile in nume colectiv
ART. 45
Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de stipulatie contrara in contractul de societate.
ART. 46
Daca contractul de societate dispune ca administratorii sa lucreze impreuna, decizia trebuie luata in unanimitate; in caz de divergenta intre administratori, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.
Pentru actele urgente, a caror neindeplinire ar cauza o paguba mare societatii, poate decide un singur administrator in lipsa celorlalti, care se gasesc in imposibilitate, chiar momentana, de a lua parte la administratie.
ART. 47
Asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot alege unu sau mai multi administratori dintre ei, fixindu-le puterile, durata insarcinarii si eventuala lor remuneratie, afara numai daca, prin contractul de societate, nu se dispune altfel.
Aceeasi majoritate poate decide asupra revocarii administratorilor sau asupra limitarii puterilor lor, afara de cazul in care administratorii au fost numiti prin contractul de societate.
ART. 48
Daca un administrator ia initiativa unei operatii ce depaseste limitele operatiilor obisnuite comertului pe care il exercita societatea, trebuie sa instiinteze pe ceilalti administratori, inainte de a o incheia, sub sanctiunea suportarii pierderilor ce ar rezulta din aceasta.
In caz de opozitie a vreunuia dintre ei, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.
Operatia incheiata in contra opozitiei facute este valabila fata de tertii carora nu li se va fi comunicat aceasta opozitie.
ART. 49
Asociatul care, intr-o operatie determinata, are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelora ale societatii nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta operatie.
Asociatul care contravine dispozitiilor alin. 1 este raspunzator de daunele cauzate societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
ART. 50
Asociatul care, fara consimtamintul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul societatii in folosul sau, sau in acela al unei alte persoane, este obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daunele cauzate.
ART. 51
Nici un asociat nu poate lua din fondurile societatii mai mult decit i s-a fixat pentru cheltuielile facute sau pentru cele ce urmeaza sa faca in interesul societatii.
Asociatul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de sumele luate si de daune.
Se va putea stipula, prin contractul de societate, ca asociatii pot lua din casa societatii anumite sume pentru cheltuielile lor particulare.
ART. 52
Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avind acelasi obiect, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamintul celorlalti asociati.
Consimtamintul se socoteste dat daca participarea sau operatiile, fiind anterioare contractului de societate, au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor.
In caz de incalcare a prevederilor alin. 1 si 2, societatea, in afara de dreptul de a exclude pe asociat, poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri.
Acest drept se stinge dupa trecerea a trei luni din ziua cind societatea a avut cunostinta, fara sa fi luat vreo hotarire.
ART. 53
Cind aportul la capitalul social apartine mai multor persoane, acestea sint obligate solidar fata de societate si trebuie sa desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor decurgind din acest aport.
ART. 54
Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creante nu este liberat cit timp societatea nu a obtinut plata sumei pentru care au fost aduse.
Daca plata nu s-a putut obtine prin urmarirea debitorului cedat, asociatul, in afara de daune, raspunde de suma datorata, cu dobinda legala din ziua scadentei creantelor.
ART. 55
Asociatii sint obligati nelimitat si solidar pentru operatiile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta.
Hotarirea judecatoreasca obtinuta impotriva societatii este opozabila fiecarui asociat.
ART. 56
Pentru aprobarea bilantului si pentru deciziile referitoare la raspunderile administratorilor este necesar votul asociatilor reprezentind majoritatea capitalului social.
ART. 57
Cesiunea aportului de capital social este posibila daca a fost permisa prin contractul de societate.
Cesiunea nu libereaza pe asociatul cedent de ceea ce mai datoreaza societatii din aportul sau de capital.
Fata de terti, cedentul ramine raspunzator potrivit art. 168.
Cind contractul prevede cazurile de retragere a unui asociat, se vor aplica dispozitiile art. 168 si 170.
CAP. 3
Societatile in comandita simpla
ART. 58
Administratia societatii in comandita simpla se va incredinta unuia sau mai multor asociati comanditati.
ART. 59
Comanditarul poate incheia operatii in contul societatii numai in baza unei procuri speciale pentru operatii determinate, data de reprezentantii societatii si inscrisa in registrul comertului. In caz contrar, comanditarul devine raspunzator fata de terti nelimitat si solidar, pentru toate obligatiile societatii contractate de la data operatiei incheiate de el.
Comanditarul poate indeplini servicii in administratia interna a societatii, face acte de supraveghere, participa la numirea si revocarea administratorilor, in cazurile prevazute de lege, sau acorda, in limitele contractului de societate, autorizarea administratorilor pentru operatiile ce depasesc puterile lor.
Comanditarul are, de asemenea, dreptul de a cere copie de pe bilant si de pe contul de profit si pierderi si de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale si a celorlalte documente justificative.
ART. 60
Dispozitiile art. 45, 46 alin. 1, art. 47, 49, 53, 54, 56 si 57 se vor aplica si societatilor in comandita simpla, iar dispozitiile art. 50, 51, 52 si 55, asociatilor comanditati.
CAP. 4
Societatile pe actiuni
SECTIUNEA I
Despre actiuni
ART. 61
In societatea pe actiuni, capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care pot fi nominative sau la purtator.
Felul actiunilor va fi determinat prin contractul de societate si statut; in caz contrar, ele vor fi la purtator.
Actiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decit valoarea nominala.
Actiunile neplatite in intregime sint intotdeauna nominative.
Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni pina nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedenta.
ART. 62
Valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 1.000 lei.
Actiunile vor cuprinde:
a) denumirea si durata societatii;
b) data contractului de societate, numarul din registrul comertului sub care se afla inmatriculata societatea si numarul Monitorului Oficial in care s-a facut publicarea;
c) capitalul social, numarul actiunilor si numarul de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate;
d) avantajele acordate fondatorilor.
Pentru actiunile nominative se vor mai arata numele, prenumele si domiciliul actionarului sau, dupa caz, denumirea si sediul acestuia.
Actiunile trebuie sa poarte semnatura a 2 administratori, cind sint mai multi, sau a unicului administrator.
ART. 63
Actiunile trebuie sa fie de o egala valoare; ele acorda posesorilor drepturi egale.
ART. 64
Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratia facuta in registrul de actiuni al emitentului, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor, si prin mentiunea facuta pe actiune.
Subscriitorii si cesionarii ulteriori sint raspunzatori solidar de plata integrala a actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data cind s-a facut mentiunea de transmitere in registrul societatii.
ART. 65
Dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtator se transfera prin simpla traditiune a acestora.
ART. 66
Cind actionarii nu au efectuat plata varsamintelor ce datoreaza, societatea ii va invita sa-si indeplineasca aceasta obligatie, printr-o somatie colectiva, publicata de doua ori, la un interval de 15 zile, in Monitorul Oficial si intr-un ziar raspindit.
Cind, nici in urma acestei somatii, actionarii nu vor efectua varsamintele, consiliul de administratie va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acestor actiuni nominative.
Decizia de anulare se va publica in Monitorul Oficial, cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.
In locul actiunilor anulate vor fi emise noi actiuni purtind acelasi numar, care vor fi vindute.
Sumele obtinute din vinzare vor fi intrebuintate pentru acoperirea cheltuielilor de publicatie si vinzare, a dobinzilor de intirziere si a varsamintelor neefectuate: restul va fi inapoiat actionarilor.
Daca pretul obtinut nu este indestulator pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societatii sau daca vinzarea nu are loc din lipsa de cumparatori, societatea va putea sa se indrepte impotriva subscriitorilor si cesionarilor, conform art. 64.
Daca, in urma indeplinirii acestor formalitati, nu s-au realizat sumele datorate societatii, se va proceda de indata la reducerea capitalului in proportie cu diferenta dintre capitalul existent si capitalul social.
ART. 67
Orice actiune da dreptul la un vot in adunarile societatii.
Contractul de societate sau statutul poate limita numarul voturilor apartinind actionarilor care poseda mai mult de o actiune.
Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sint la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.
ART. 68
Actiunile sint indivizibile.
Cind o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atit timp cit acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultind din actiune.
De asemenea, cind o actiune la purtator apartine mai multor persoane, acestea trebuie sa desemneze un reprezentant comun.
Atit timp cit o actiune este proprietatea indiviza a mai multor persoane, acestea sint raspunzatoare in mod solidar pentru efectuarea varsamintelor datorate.
ART. 69
Societatea nu va putea dobindi propriile sale actiuni, nici acorda imprumuturi sau avansuri asupra lor, in afara de cazul in care adunarea generala a actionarilor hotaraste astfel, cu votul actionarilor care reprezinta doua treimi din capitalul social.
ART. 70
Actionarii care ofera spre vinzare actiunile lor pe cale de publicitate vor trebui sa intocmeasca un prospect cuprinzind, pe linga datele aratate in art. 9, si contul de profit si pierderi al societatii rezultind din ultimul bilant, dividendele acordate, obligatiile emise si garantiile date.
Prospectul, semnat de actionari si administratori, in forma autentica, va fi depus la registrul comertului de la sediul societatii. Judecatorul de la instanta din raza teritoriala unde se afla sediul societatii, constatind indeplinirea conditiilor din alin. 1, va autoriza publicarea prospectului.
Anunturile, avind acelasi cuprins cu prospectul, vor fi publicate in cel putin doua ziare dintre cele mai raspindite din localitatea unde se afla sediul societatii.
Dispozitiile art. 11 alin. 1 si 2 se vor aplica in mod corespunzator si cumparatorilor de actiuni.
Prospectele care nu cuprind toate mentiunile prevazute la alin. 1 si 2 vor fi nule, iar vinzarile se vor declara astfel la cererea cumparatorului, afara numai daca acesta nu si-a exercitat drepturile si indatoririle de actionar.
ART. 71
Situatia actiunilor trebuie sa fie publicata o data cu bilantul anual si, in mod deosebit, sa arate daca actiunile au fost integral platite si numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor.
SECTIUNEA II
Despre adunarile generale
ART. 72
Adunarile generale sint ordinare si extraordinare.
Cind contractul de societate sau statutul nu dispune altfel, ele se vor tine la sediul societatii si in localul ce se va indica in convocare.
ART. 73
Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult trei luni de la incheierea exercitiului financiar.
In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata:
a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor si sa fixeze dividendul;
b) sa aleaga pe administratori si cenzori;
c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin contractul de societate sau statut;
d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul urmator;
f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor dintre unitatile societatii.
ART. 74
Pentru validarea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotaririle sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare, daca in contractul de societate, statut sau lege nu se prevede o majoritate mai mare.
Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. 1, adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintii adunari, oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
ART. 75
Adunarea extraordinara se intruneste ori de cite ori este nevoie a se lua o hotarire pentru:
a) prelungirea duratei societatii;
b) marirea capitalului;
c) schimbarea obiectului societatii;
d) schimbarea formei societatii;
e) mutarea sediului;
f) fuziunea cu alte societati;
g) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
h) dizolvarea anticipata a societatii;
i) emisiunea de obligatiuni;
j) oricare alta modificare a contractului de societate ori a statutului sau oricare alta hotarire pentru care este ceruta aprobarea adunarii extraordinare.
ART. 76
Pentru validarea deliberarilor adunarii extraordinare, cind contractul de societate sau statutul nu dispune altfel, sint necesare:
- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentind trei patrimi din capitalul social, iar hotaririle sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social:
- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentind jumatate din capitalul social, iar hotaririle sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
ART. 77
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cite ori va fi nevoie in conformitate cu dispozitiile din statut.
Termenul de intrunire in nici un caz nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocarii.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul dintre ziarele raspindite din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
ART. 78
In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cind cea dintii nu s-ar putea tine.
A doua adunare nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.
Daca ziua pentru a doua adunare nu este aratata in instiintarea publicata pentru prima adunare, termenul prevazut in art. 77 va putea fi redus la 8 zile.
ART. 79
Administratorii sint obligati sa convoace de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentind a zecea parte din capitalul social sau o cota mai mica, daca in contractul de societate se prevede astfel si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.
Adunarea va avea loc in termen de o luna de la cerere.
Daca administratorii nu convoaca adunarea, instanta de la sediul societatii, cu audierea partilor, va putea ordona convocarea, desemnind dintre actionari persoana care o va prezida.
ART. 80
Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor ce poseda, cu exceptia prevazuta in art. 67 alin. 2.
ART. 81
Actionarii reprezentind intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarire de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.
ART. 82
La adunarile generale, actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au depus la locurile aratate prin statut sau prin instiintarea de convocare, cu cel putin cinci zile inainte de adunare. Cenzorii vor constata, printr-un proces-verbal, depunerea la timp a actiunilor. Actiunile vor ramine depuse pina dupa adunarea generala, dar nu vor putea fi retinute mai mult de 10 zile de la data acesteia.
ART. 83
Actionarii nu vor putea fi reprezentati in adunarile generale decit prin alti actionari, in baza unei procuri speciale.
Actionarii care nu au capacitatea legala, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la rindul lor, pot da procura speciala altor actionari.
Procurile vor fi depuse in original, in termenul in care actionarii sint obligati sa depuna actiunile sau in termenul prevazut de statut. Ele vor fi retinute de societate, facindu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.
In contractul de societate sau statut se poate deroga de la dispozitiile privitoare la reprezentarea numai prin actionari.
Administratorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotaririi, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
ART. 84
Administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.
Ei pot vota insa bilantul si contul de profit si pierderi, daca, fiind posesorii a cel putin jumatate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.
ART. 85
Actionarul care, intr-o anumita operatie, are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatie.
Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
ART. 86
Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot este nula.
ART. 87
In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul.
Presedintele va desemna, dintre actionari, doi sau mai multi secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, aratind capitalul pe care-l reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de cenzori pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si statut pentru tinerea adunarii, dupa care se va trece la ordinea de zi.
ART. 88
Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
Oricare ar fi prevederile contractului de societate si statutului, votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
ART. 89
Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotaririle luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.
Pentru a fi opozabile tertilor, hotaririle adunarii vor fi depuse in termen de 15 zile la registrul comertului, pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial.
Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a acestor formalitati.
ART. 90
Hotaririle luate de adunarea generala in limitele legii, contractului de societate sau statutului sint obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
Hotaririle adunarii generale contrare contractului de societate, statutului sau legii pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.
Daca hotarirea este atacata de toti administratorii, societatea va fi reprezentata in justitie de persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pina ce adunarea generala, convocata in acest scop, va alege alta persoana.
Cererea in anulare se va introduce la instanta pe raza teritoriala unde societatea isi are sediul, actionarul fiind obligat sa depuna la grefa cel putin o actiune.
Daca au fost introduse mai multe actiuni in anulare, ele pot fi conexate.
Cererea se va judeca in camera de consiliu.
Hotarirea definitiva de anulare va fi mentionata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial. De la data publicarii, ea este opozabila tuturor actionarilor.
ART. 91
O data cu intentarea actiunii in anulare, reclamantul poate cere presedintelui instantei suspendarea executarii hotaririi atacate.
Presedintele, incuviintind suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cautiune.
Impotriva ordonantei de suspendare se poate face recurs in termen de cinci zile de la pronuntare.
ART. 92
Actionarii care nu sint de acord cu hotaririle luate de adunare privitoare la schimbarea obiectului principal, la mutarea sediului sau la forma societatii au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine plata actiunilor pe care le poseda, la alegerea lor, in proportie cu activul social ce ar rezulta dupa ultimul bilant aprobat.
O data cu declaratia de retragere, ei vor depune si actiunile pe care le poseda.
SECTIUNEA III
Despre administratia societatii
ART. 93
Societatea pe actiuni este administrata de unu sau mai multi administratori, temporari si revocabili.
Cind sint mai multi administratori, ei constituie un consiliul de administratie.
Unicul administrator sau presedintele consiliului de administratie si cel putin jumatate din numarul administratorilor vor fi cetateni romani, daca prin contractul de societate sau statut nu se prevede altfel. Numirea si inlocuirea administratorilor se fac exclusiv de catre adunarea generala.
Primii administratori pot fi numiti prin contractul de societate, insa termenul mandatului lor nu poate fi mai mare de patru ani.
Daca nu s-a stabilit durata mandatului prin contractul de societate sau statut, el este pentru doi ani.
Administratorii sint reeligibili cind prin contractul de societate sau statut nu se prevede altfel.
ART. 94
Persoanele care, potrivit prezentei legi, nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori, directori sau reprezentanti ai societatii, iar daca au fost alese, sint decazute din drepturi.
ART. 95
Fiecare administrator va trebui sa depuna o garantie pentru administratia sa, prevazuta in contractul de societate sau in statut ori, in lipsa unei prevederi in acestea, aprobata de adunarea generala a actionarilor. Garantia nu poate fi mai mica decit valoarea a 10 actiuni sau dublul remuneratiei lunare.
Daca administratorul este actionar, garantia se poate constitui, la cererea acestuia, prin depunerea a 10 actiuni, care, pe perioada mandatului, sint inalienabile si se pastreaza la societate.
Garantia se va depune inainte de intrarea in functiune a administratorului; ea poate fi depusa si de un tert.
Daca garantia nu va fi depusa inainte de data la care trebuie sa intre in functiune, administratorul este considerat demisionat.
Garantia ramine in casa societatii si nu va putea fi restituita administratorului decit dupa ce adunarea generala a aprobat bilantul ultimului exercitiu, in care administratorul a functionat, si i-a dat descarcare.
ART. 96
Semnaturile administratorilor vor fi depuse la registrul comertului, o data cu prezentarea certificatului eliberat de cenzori, din care rezulta depunerea garantiei.
ART. 97
Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie, este necesara prezenta personala a cel putin jumatate din numarul administratorilor, daca prin contractul de societate sau statut nu se prevede un numar mai mare.
Deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
ART. 98
Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie, compus din membri alesi dintre administratori, fixindu-le in acelasi timp si remuneratia.
Presedintele consiliului de administratie este si director general sau director, in care calitate conduce si comitetul de directie.
Decizia consiliului de administratie privind suma necesara remunerarii membrilor comitetului de directie va trebui sa fie ratificata de adunarea generala, daca depaseste prevederile statutului sau daca statutul nu prevede nimic in aceasta privinta.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
Comitetul de directie este obligat sa prezinte, la fiecare sedinta a consiliului de administratie, registrul sau de deliberari.
In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.
ART. 99
Numirea functionarilor societatii se face de catre consiliul de administratie, daca in contractul de societate sau statut nu se prevede altfel.
Consiliul de administratie poate oricind revoca persoanele numite in comitetul de directie.
ART. 100
Nimeni nu poate functiona in mai mult de trei consilii de administratie concomitent.
Interdictia prevazuta la alin. 1 nu se refera la cazurile cind cel ales in consiliul de administratie este proprietar a cel putin o patrime din totalul actiunilor sau este administrator al unei societati ce detine patrimea aratata.
Acela care nu va respecta dispozitia de mai sus va pierde de drept calitatea sa de administrator, obtinuta prin depasirea numarului legal, in ordinea cronologica a numirilor, si va fi condamnat, in folosul statului, la plata remuneratiei si a celorlalte beneficii ce i se cuvin, cit si la restituirea sumelor incasate.
Actiunea impotriva administratorilor va putea fi exercitata de catre orice actionar sau de Ministerul Finantelor.
Membrii comitetului de directie si directorii unei societati pe actiuni nu vor putea fi, fara autorizarea consiliului de administratie, administratori, membri in comitetul de directie, cenzori sau asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avind acelasi obiect, nici exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.
ART. 101
Administratorii nu vor putea, fara aprobarea adunarii generale, sa incheie contracte in baza carora societatea urmeaza sa dobindeasca imobile, instalatii si in general bunuri destinate a servi in mod durabil exploatarii obiectului societatii, pe un pret ce depaseste in total sau in parte o zecime din capitalul social, daca prin contractul de societate sau statut nu se prevede altfel.
ART. 102
Administratorii sint raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, potrivit prevederilor art. 42 si 43.
Comitetul de directie, toti administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cind dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.
Comitetul de directie va trebui sa instiinteze consiliul de administratie de toate abaterile constatate in executarea obligatiei lui de supraveghere.
Administratorii societatii sint solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avind cunostinta de neregularitatile savirsite de acestia, nu le denunta cenzorilor.
In societatile care au mai multi administratori, raspunderea pentru actele savirsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se constate, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta in scris pe cenzori.
Pentru deciziile luate in sedintele la care administratorul nu a asistat, el ramine raspunzator daca, in termen de o luna de cind a luat cunostinta de acestea, nu a facut impotrivirea in formele aratate la alineatele precedente.
ART. 103
Administratorul care are intr-o anumita operatie, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii, trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatie.
Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatie, stie ca sint interesate sotia, rudele sau afinii sai pina la gradul al patrulea inclusiv.
Administratorul care nu a respectat prevederile alin. 1 si 2 va raspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.
ART. 104
Consiliul de administratie se intruneste ori de cite ori este necesar.
El trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna la sediul societatii, iar comitetul de directie, cel putin o data pe saptamina.
Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie vor cuprinde locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi, neputindu-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute, decit in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti.
La intrunirile consiliului de administratie, directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operatiile ce au executat, iar comitetul de directie va prezenta registrul deliberarilor sale.
La sedintele consiliului de administratie vor fi convocati si cenzorii.
La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.
ART. 105
Executarea operatiilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi, functionari ai societatii.
Directorii executivi nu vor putea fi membri in consiliul de administratie al societatii.
Ei sint raspunzatori fata de societate si de terti, ca si administratorii, pentru neindeplinirea indatoririlor lor, conform dispozitiilor art. 102, chiar daca ar exista o conventie contrara.
ART. 106
Salarii fixe si orice alte sume sau avantaje vor putea fi acordate administratorilor si cenzorilor numai in baza unei hotariri a adunarii generale.
ART. 107
Oricare actionar are dreptul sa reclame cenzorilor faptele ce crede ca trebuie cenzurate, iar acestia sint obligati sa le verifice si, daca le gasesc reale, sa le aiba in vedere la intocmirea raportului catre adunarea generala.
Daca reclamatia este facuta de actionari ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social sau o cota mai mica daca statutul prevede astfel, cenzorii sint obligati sa prezinte observatiile si propunerile lor asupra faptelor reclamate.
Daca cenzorii socotesc intemeiata si urgenta reclamatia actionarilor reprezentind o patrime din capitalul social, sint obligati sa convoace imediat adunarea generala. In caz contrar, ei trebuie sa refere la prima adunare. Adunarea trebuie sa ia o hotarire asupra celor reclamate.
A patra parte din capital se dovedeste prin depunerea actiunilor la banci din Romania sau Casa de Economii si Consemnatiuni ori la unitatile acestora.
Actiunile vor ramine depuse pina dupa intrunirea adunarii generale si vor servi si la legitimarea participarii actionarilor la aceasta adunare.
ART. 108
Actiunea in raspundere contra fondatorilor, administratorilor, cenzorilor si directorilor apartine adunarii generale, care va decide cu majoritatea prevazuta de art. 74.
Hotarirea va putea fi luata chiar daca problema raspunderii acestora nu figureaza in ordinea de zi.
Adunarea desemneaza cu aceeasi majoritate persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie.
Daca adunarea decide sa porneasca actiune in raspundere contra administratorilor, mandatul acestora inceteaza de drept si adunarea va proceda la inlocuirea lor.
Daca actiunea se porneste impotriva directorilor, acestia sint suspendati de drept din functie pina la raminerea definitiva a sentintei.
ART. 109
In caz de vacanta a unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori, impreuna cu cenzorii si deliberind in prezenta a doua treimi si cu majoritatea absoluta, procedeaza, daca prin contractul de societate sau statut nu se dispune altfel, la numirea unui administrator provizoriu pina la convocarea adunarii generale.
Cind este un singur administrator si acesta vrea sa se retraga, adunarea generala va trebui sa fie convocata. In caz de moarte sau de impiedicare fizica a acestuia, numirea provizorie se va face de catre cenzori, insa adunarea generala va fi convocata de urgenta pentru numirea definitiva a administratorului.
ART. 110
Daca administratorii constata pierderea unei jumatati din capitalul social, sint obligati sa convoace adunarea generala extraordinara pentru a hotari reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma ramasa sau dizolvarea societatii.
Prin contractul de societate si statut se poate stabili ca adunarea extraordinara sa fie convocata si la o pierdere mai mica.
In cazul cind nici in a doua convocare nu s-a intrunit cvorumul de la art. 76, administratorii vor cere instantei din raza teritoriala in care se afla sediul societatii numirea unui expert, care va verifica pierderea din capitalul social. Instanta, pe baza expertizei, constatind pierderea prevazuta la alin. 1 sau 2, va da o incheiere, autorizind administratorii sa convoace adunarea generala, care va putea sa hotarasca limitarea capitalului la suma ramasa sau dizolvarea societatii, cu orice numar de actionari prezenti.
SECTIUNEA IV
Despre cenzori
ART. 111
Societatea pe actiuni va avea trei cenzori si tot atitia supleanti, daca prin contractul de societate sau statut nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile, numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Cenzorii se aleg la inceput de adunarea constitutiva. Durata mandatului lor este de trei ani si pot fi realesi.
Cenzorii trebuie sa-si exercite personal mandatul lor.
Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
La societatile in care statul detine cel putin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
Majoritatea cenzorilor si a supleantilor vor fi cetateni romani.
Cenzorii sint obligati sa depuna, in termenul aratat in art. 95, a treia parte din garantia ceruta pentru administratori.
ART. 112
Cenzorii trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor - contabili.
Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:
a) rudele sau afinii pina la al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor;
b) persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decit aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate;
c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator conform art. 94.
Cenzorii sint remunerati cu o indemnizatie fixa, determinata prin statut sau de adunarea generala care i-a numit.
ART. 113
In caz de moarte, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in virsta il inlocuieste.
Daca, in acest mod, numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alte persoane in locurile vacante, pina la intrunirea celei mai apropiate adunari generale.
In cazul in care nu mai ramine in functie nici un cenzor, administratorii vor convoca de urgenta adunarea generala, care va proceda la numirea altor cenzori.
ART. 114
Cenzorii sint obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca bilantul si contul de profit si pierderi sint legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sint regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului.
Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor crede necesare asupra bilantului si repartizarii beneficiilor, cenzorii vor face adunarii generale un raport amanuntit.
Adunarea generala nu va putea aproba bilantul si contul de profit si pierderi daca acestea nu sint insotite de raportul cenzorilor.
Cenzorii sint obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si pe neasteptate, inspectii casei si sa verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sint proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune ori depozit;
b) sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara, cind n-a fost convocata de administratori;
c) sa ia parte la adunarile ordinare si extraordinare, putind face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
d) sa constate regulata depunere a garantiei din partea administratorilor;
e) sa vegheze ca dispozitiile legii, contractului de societate sau statutului sa fie indeplinite de administratori si lichidatori.
Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregularitatile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.
ART. 115
Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiilor.
Cenzorii iau parte la adunarile administratorilor, fara drept de vot.
Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiile societatii constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
ART. 116
Pentru indeplinirea obligatiei prevazute de art. 114 alin. 2, cenzorii vor delibera impreuna; ei insa vor putea face, in caz de neintelegere, rapoarte separate, care vor trebui sa fie prezentate adunarii generale.
Pentru celelalte obligatii impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat.
Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
ART. 117
Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sint determinate de regulile mandatului.
Revocarea lor se va putea face numai de adunarea generala, cu votul cerut la adunarile extraordinare.
Dispozitiile art. 43, 100 si 108 se aplica si cenzorilor.
SECTIUNEA V
Despre emiterea de obligatiuni
ART. 118
Societatea pe actiuni poate emite obligatiuni la purtator sau nominative, pentru o suma care sa nu depaseasca trei patrimi din capitalul varsat si existent, conform celui din urma bilant aprobat.
Valoarea nominala a unei obligatiuni nu va putea fi mai mica de 100 lei.
Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale.
ART. 119
Pentru a proceda la emiterea de obligatiuni prin subscriptie publica, administratorii vor publica un prospect de emisiune, vizat de instanta in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea, care va cuprinde:
a) denumirea, obiectul, sediul si durata societatii;
b) capitalul social si rezervele;
c) data contractului de societate, a modificarilor ce i s-au adus si data publicarii lor;
d) situatia patrimoniului social, dupa ultimul bilant aprobat;
e) categoriile de actiuni emise de societate;
f) suma totala a obligatiunilor ce urmeaza sa fie emise si a celor care au mai fost emise, modul de rambursare, valoarea nominala a obligatiunilor, dobinda lor, indicarea daca sint nominative sau la purtator;
g) sarcinile ce greveaza imobilele societatii;
h) data la care a fost publicata hotarirea adunarii generale care a aprobat emisiunea.
ART. 120
Subscriptia obligatiunilor va fi facuta pe exemplarele prospectului de emisiune.
Valoarea obligatiunilor subscrise trebuie sa fie integral varsata.
Titlurile obligatiunilor trebuie sa cuprinda datele aratate in art. 119, numarul de ordine si tabloul platilor in capital si dobinzi.
Titlurile vor fi semnate in conformitate cu dispozitiile art. 62 alin. 4.
ART. 121
Detinatorii de obligatiuni se pot intruni in adunare generala, pentru a delibera asupra intereselor lor.
Adunarea va fi convocata pe cheltuiala societatii care a emis obligatiunile, la cererea unui numar de detinatori care sa reprezinte a patra parte din titlurile emise si nerambursate sau, dupa numirea reprezentantilor de obligatiuni, la cererea acestora.
Dispozitiile prevazute pentru adunarea ordinara a actionarilor se aplica si adunarii detinatorilor de obligatiuni, in ce priveste formele, conditiile, termenele convocarii, depunerea titlurilor si votarea.
Societatea emitenta nu poate participa la deliberarile adunarii detinatorilor de obligatiuni, in baza obligatiunilor pe care le poseda.
Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatari, altii decit administratorii, cenzorii sau functionarii societatii.
ART. 122
Adunarea detinatorilor de obligatiuni legal constituita poate:
a) sa numeasca un reprezentant al detinatorilor de obligatiuni si unu sau mai multi supleanti, cu dreptul de a-i reprezenta fata de societate si in justitie, fixindu-le remuneratia; acestia nu pot lua parte la administrarea societatii, dar vor putea asista la adunarile sale generale;
b) sa indeplineasca toate actele de supraveghere si de aparare a intereselor lor comune sau sa autorizeze un reprezentant cu indeplinirea lor;
c) sa constituie un fond, care va putea fi luat din dobinzile cuvenite detinatorilor de obligatiuni, pentru a face fata cheltuielilor necesare apararii drepturilor lor, stabilind, in acelasi timp, regulile pentru gestiunea acestui fond;
d) sa se opuna la orice modificare a statutului societatii sau a conditiilor imprumutului, prin care s-ar putea aduce o atingere dreptului detinatorilor de obligatiuni;
e) sa se pronunte asupra emiterii de noi obligatiuni.
Hotaririle adunarii vor fi aduse la cunostinta societatii, in termen de cel mult trei zile de la adoptarea lor.
ART. 123
Pentru validitatea deliberarilor prevazute in art. 122 lit. a), b) si c), hotarirea se ia cu o majoritate reprezentind cel putin o treime din titlurile emise si nerambursate; in celelalte cazuri este necesara prezenta in adunare a detinatorilor reprezentind cel putin doua treimi din titlurile nerambursate si votul favorabil a cel putin patru cincimi din titlurile reprezentate la adunare.
ART. 124
Hotaririle luate de adunarea detinatorilor de obligatiuni sint obligatorii si pentru detinatorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
Hotaririle adunarii detinatorilor de obligatiuni pot fi atacate in justitie de catre detinatorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei, in termenul si cu efectele aratate in art. 90 si 91, la instanta in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea.
ART. 125
Actiunea in justitie a detinatorului de obligatiuni impotriva societatii nu este admisibila daca are acelasi obiect cu al actiunii intentate de reprezentantul detinatorilor de obligatiuni sau este contrara unei hotariri a adunarii detinatorilor de obligatiuni.
ART. 126
Obligatiunile se ramburseaza de societatea emitenta la scadenta.
Inainte de scadenta, obligatiunile din aceeasi emisiune si cu aceeasi valoare pot fi rambursate, prin tragere la sorti, la o suma superioara valorii lor nominale, stabilita de societate si anuntata public cu cel putin 15 zile inainte de data tragerii la sorti.
SECTIUNEA VI
Despre registrele societatii si despre bilant
ART. 127
In afara de evidentele prevazute de lege, societatile pe actiuni trebuie sa tina:
a) un registru al actionarilor, in care se vor arata, dupa caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor;
b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
c) un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;
d) un registru al sedintelor si deliberarilor comitetului de directie;
e) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori in exercitarea mandatului lor;
f) un registru al obligatiunilor, care va arata totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate, precum si numele, prenumele, denumirea si domiciliul sau sediul titularilor, cind ele sint nominative.
Registrele prevazute la lit. a), b), c) si f) vor fi tinute prin grija consiliului de administratie, cel prevazut la lit. d) prin grija comitetului de directie, iar cel prevazut la lit. e) prin grija cenzorilor.
ART. 128
Administratorii sint obligati sa puna la dispozitia actionarilor registrele prevazute la art. 127 lit. a) si b) si sa elibereze la cerere, pe cheltuiala acestora, extrase de pe ele.
De asemenea, sint obligati sa puna la dispozitia detinatorilor de obligatiuni, in aceleasi conditii, registrul prevazut la art. 127 lit. f).
ART. 129
Administratorii trebuie sa prezinte cenzorilor, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, bilantul exercitiului precedent, cu contul de profit si pierderi, insotit de raportul lor si de documentele justificative.
ART. 130
Bilantul si contul de profit si pierderi se vor intocmi in conditiile prevazute de lege.
ART. 131
Din beneficiile societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pina ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. 1.
De asemenea, se include in fondul de rezerva, chiar daca acesta a atins suma prevazuta la alin. 1, excedentul obtinut prin vinzarea actiunilor la un curs mai mare decit valoarea lor nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor.
Fondatorii, administratorii si personalul societatii vor participa la beneficii, daca aceasta este prevazut in contractul de societate sau statut ori, in lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generala extraordinara.
In toate cazurile, conditiile participarii se vor stabili de adunarea generala, pentru fiecare exercitiu financiar.
ART. 132
Bilantul va ramine depus in copie, impreuna cu raportul administratorilor si cenzorilor, la sediul societatii si la cel al sucursalelor si al filialelor, in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale, pentru a fi cercetate de actionari.
Actionarii vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii de pe bilant, de pe raportul consiliului de administratie si al cenzorilor catre adunarea generala.
ART. 133
Administratorii sint obligati, in 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna o copie de pe bilant, insotita de contul de profit si pierderi, la registrul comertului si la administratia financiara, anexind raportul lor, raportul cenzorilor si procesul-verbal al adunarii generale.
Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial.
ART. 134
Aprobarea bilantului de adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor sau a cenzorilor.
CAP. 5
Societatile in comandita pe actiuni
ART. 135
Societatea in comandita pe actiuni este reglementata de dispozitiile referitoare la societatile pe actiuni, cu exceptia dispozitiilor prezentului capitol.
ART. 136
Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati.
Asociatilor comanditati li se vor aplica dispozitiile prevazute in art. 50 - 53, iar asociatilor comanditari, cele din art. 59, 60.
ART. 137
In societatea in comandita pe actiuni, administratorii vor putea fi revocati de adunarea generala a actionarilor, printr-o hotarire luata cu majoritatea stabilita pentru adunarile extraordinare.
Adunarea generala, cu aceeasi majoritate si cu respectarea art. 94, alege alta persoana in locul administratorului, revocat, decedat sau care a incetat exercitarea mandatului sau.
Numirea trebuie aprobata si de ceilalti administratori, daca sint mai multi.
Noul administrator devine asociat comanditat.
Administratorul revocat ramine raspunzator nelimitat fata de terti pentru obligatiile pe care le-a contractat in timpul administratiei sale, putind insa exercita actiune in regres impotriva societatii.
ART. 138
Asociatii comanditati, care sint administratori, nu pot lua parte la deliberarile adunarilor generale pentru alegerea cenzorilor, chiar daca poseda actiuni ale societatii.
CAP. 6
Societatile cu raspundere limitata
ART. 139
Hotaririle asociatilor se iau in adunarea generala.
Prin statut se va putea stabili ca votarea se poate face si prin corespondenta.
ART. 140
Adunarea decide prin votul reprezentind majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale.
Pentru hotaririle avind ca obiect modificarile contractului de societate sau ale statutului este necesar votul tuturor asociatilor, afara de dispozitii legale contrare.
ART. 141
Fiecare parte sociala da dreptul la un vot.
Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot in deliberarile adunarilor asociatilor referitoare la aporturile sale in natura sau la actele juridice incheiate intre el si societate.
Daca adunarea legal constituita nu poate lua o hotarire valabila din cauza neintrunirii majoritatii cerute, adunarea convocata din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numarul de asociati si partea din capital reprezentata de asociatii prezenti.
ART. 142
Adunarea asociatilor are urmatoarele obligatii principale:
a) sa aprobe bilantul si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;
b) sa desemneze pe administratori si cenzori, sa-i revoce si sa le dea descarcare de activitatea lor;
c) sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnind si persoana insarcinata sa o exercite;
d) sa modifice statutul.
In acest din urma caz, daca in contractul de societate sau in statut se prevede dreptul de retragere a asociatului pentru ca nu este de acord cu modificarile aduse acestora, se aplica dispozitiile art. 167 si 168.
ART. 143
Administratorii sint obligati sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an sau de cite ori este necesar.
Un asociat sau un numar de asociati, ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social, vor putea cere convocarea adunarii generale, aratind scopul acestei convocari.
Convocarea adunarii se va face in forma prevazuta in statut, iar in lipsa unei dispozitii speciale, prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, aratindu-se ordinea de zi.
ART. 144
Dispozitiile prevazute pentru societatile pe actiuni, in ce priveste dreptul de a ataca hotaririle adunarii generale, se aplica si societatilor cu raspundere limitata.
ART. 145
Societatea este administrata de unu sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin contractul de societate sau de adunarea generala.
Administratorii nu pot primi, fara autorizarea adunarii asociatilor, mandatul de administratori in alte societati concurente sau avind acelasi obiect, nici sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.
Dispozitiile art. 45, 46, 47 si 49 se aplica si societatilor cu raspundere limitata.
ART. 146
Societatea trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.
Administratorii raspund personal si solidar pentru orice dauna pricinuita prin nerespectarea prevederilor de la lin. 1.
Registrul poate fi cercetat de asociati si creditori.
ART. 147
Statutul poate prevedea alegerea unuia sau mai multor cenzori de catre adunarea asociatilor.
Daca numarul asociatilor trece de cincisprezece, numirea cenzorilor este obligatorie.
Dispozitiile prevazute pentru cenzorii societatilor pe actiuni se aplica si cenzorilor din societatile cu raspundere limitata.
In lipsa de cenzori, fiecare dintre asociatii care nu este administrator al societatii va exercita dreptul de control pe care asociatii il au in societatile in nume colectiv.
ART. 148
Societatea cu raspundere limitata nu poate emite obligatiuni.
ART. 149
Bilantul societatii va fi intocmit dupa normele prevazute pentru societatea pe actiuni. El va fi aprobat de adunarea asociatilor si depus de administratori, in termen de 15 zile, la registrul comertului, pentru a fi mentionat in registru si publicat in Monitorul Oficial.
Dispozitiile prevazute pentru fondurile de rezerva la societatea pe actiuni, ca si acelea privitoare la reducerea capitalului social, se aplica si societatilor cu raspundere limitata.
ART. 150
Partile sociale pot fi transmise intre asociati.
Transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociati reprezentind cel putin trei patrimi din capitalul social.
In cazul dobindirii unei parti sociale prin succesiune, prevederile alin. 2 nu sint aplicabile daca prin contractul de societate sau statut nu se dispune altfel; in acest din urma caz, societatea este obligata la plata partii sociale catre succesori, conform ultimului bilant aprobat.
In cazul in care s-ar depasi maximul legal de asociati din cauza numarului succesorilor, acestia vor fi obligati sa desemneze un numar de titulari ce nu va depasi maximul legal.
ART. 151
Prestatiile periodice in natura nu sint transmisibile fara acordul adunarii generale.
In caz de moarte a titularului, care s-a obligat la prestatii periodice in natura, adunarea generala va putea sa plateasca, in termen de doua luni, mostenitorilor valoarea prestatiilor efectuate, conform ultimului bilant aprobat, daca societatea nu prefera sa continue cu mostenitorii care consimt.
ART. 152
Transmiterea partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului si in registrul de asociati al societatii.
Transmiterea are efect fata de terti numai din momentul inscrierii ei in registrul comertului.
TITLUL IV
Despre modificarea contractului de societate sau a statutului societatii
CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 153
Contractul de societate sau statutul poate fi modificat de asociati, cu respectarea prevederilor prezentei legi si a conditiilor de forma si de publicitate prevazute pentru incheierea lor.
ART. 154
Creditorii particulari ai asociatilor intr-o societate in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata pot face opozitie impotriva hotaririi privitoare la prelungirea societatii peste termenul fixat pentru durata sa, daca au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior.
Opozitia se va face la instanta, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii hotaririi.
Opozitia suspenda fata de oponenti efectul prelungirii societatii.
Cind opozitia a fost admisa printr-o hotarire ramasa definitiva, asociatii trebuie sa decida, in termen de o luna de la data ei, daca inteleg sa renunte la prelungire sau sa excluda din societate pe asociatul debitor al oponentului.
In acest din urma caz, drepturile cuvenite asociatului debitor vor fi calculate pe baza ultimului bilant, aprobat.
CAP. 2
Reducerea sau marirea capitalului social
ART. 155
Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotarirea a fost publicata in Monitorul Oficial.
Hotarirea va trebui sa respecte minimul de capital legal, atunci cind legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.
Orice creditor al societatii, anterior hotaririi, poate face opozitie la instanta in termenul aratat la alin. 1.
Opozitia suspenda executarea hotaririi pina la retragerea sau respingerea acesteia printr-o sentinta definitiva a instantei.
ART. 156
Cind societatea a emis obligatiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor, decit in proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate.
ART. 157
Hotarirea adunarii extraordinare pentru marirea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial, acordindu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
ART. 158
Societatea pe actiuni isi va putea mari capitalul social, cu respectarea dispozitiilor prevazute pentru constituirea societatii.
In caz de subscriptie publica, prospectul de emisiune, purtind semnaturile autentice a doi dintre administratori, va trebui depus la registrul comertului pentru indeplinirea formalitatilor prevazute de art. 10 si va cuprinde:
a) data si numarul inmatricularii societatii in registrul comertului;
b) denumirea si sediul societatii;
c) capitalul social subscris si varsat;
d) numele si prenumele administratorilor, cenzorilor si domiciliul lor;
e) ultimul bilant aprobat, contul de profit si pierderi si raportul cenzorilor;
f) dividendele platite in ultimii cinci ani sau de la constituire, daca, de la aceasta data, au trecut mai putin de cinci ani;
g) obligatiunile emise de societate;
h) hotarirea adunarii generale privitoare la noua emisiune de actiuni, valoarea totala a acestora, numarul si valoarea lor nominala, felul lor, relatii privitoare la aporturi, altele decit in numerar, si avantajele acordate acestora, precum si data de la care se vor plati dividendele.
Acceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate mentiunile aratate, daca nu a exercitat in nici un mod drepturile si obligatiile sale de actionar.
ART. 159
In caz de marire a capitalului social, administratorii sint solidar raspunzatori de exactitatea celor aratate in prospectul de emisiune, in publicatiile facute de societate sau in cererile adresate registrului comertului, in vederea maririi capitalului.
ART. 160
Daca marirea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea extraordinara, care a hotarit aceasta, va numi unu sau mai multi experti, conform art. 18 si 23.
Dupa depunerea raportului de expertiza, adunarea extraordinara convocata din nou, avind in vedere concluziile expertilor, poate hotari marirea capitalului.
Hotarirea adunarii trebuie sa cuprinda descrierea aporturilor in natura, numele persoanelor ce le efectueaza si numarul actiunilor ce se vor emite in schimb.
ART. 161
Actiunile emise pentru marirea capitalului vor fi oferite spre subscriere in primul rind celorlalti actionari, in proportie cu numarul actiunilor pe care le poseda si cu obligatia ca acestia sa-si exercite dreptul lor de preferinta in termenul hotarit de adunarea generala, daca in contract sau statut nu se prevede altfel. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi subscrise de public.
ART. 162
Hotarirea adunarii privind marirea capitalului are efect numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de un an de la data sa.
ART. 163
In caz de marire a capitalului se aplica dispozitiile art. 64 alin. 2 si art. 66.
ART. 164
Societatea cu raspundere limitata isi va mari capitalul social, cu respectarea dispozitiilor privitoare la constituirea acestor societati.
TITLUL V
Despre excluderea asociatilor
ART. 165
Poate fi exclus din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata:
a) asociatul care, pus in intirziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
b) asociatul cu raspundere nelimitata declarat in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
c) asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori contravine dispozitiilor art. 50 si 52;
d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.
Dispozitiile acestui articol se aplica si comanditatilor in societatea in comandita pe actiuni.
ART. 166
Excluderea se pronunta prin hotarire judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat.
Cind excluderea se cere de catre un asociat, se va cita societatea si asociatul pirit.
Hotarirea definitiva de excludere se va depune, in termen de 15 zile, la registrul comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotaririi se va publica la cererea societatii in Monitorul Oficial.
ART. 167
Asociatul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pina in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor pina ce acestea nu sint repartizate conform prevederilor contractului de societate.
Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia.
ART. 168
Asociatul exclus ramine obligat fata de terti pentru operatiile facute de societate, pina in ziua raminerii definitive a hotaririi de excludere.
Daca, in momentul excluderii, sint operatii in curs de executare, asociatul este obligat sa suporte consecintele si nu-si va putea retrage partea ce i se cuvine decit dupa terminarea acelor operatii.
TITLUL VI
Despre dizolvarea si fuziunea societatilor
CAP. 1
Dizolvarea societatilor
ART. 169
Au ca efect dizolvarea societatii si dau dreptul fiecarui asociat sa ceara lichidarea acesteia:
a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
b) imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia;
c) hotarirea adunarii generale;
d) falimentul;
e) reducerea capitalului social, in cazul aratat la art. 110, sau micsorarea capitalului social sub minimul legal, daca asociatii nu decid completarea lui;
f) societatile pe actiuni se dizolva si cind numarul actionarilor s-a redus sub cinci, daca au trecut mai mult de sase luni de la reducerea lui si n-a fost completat.
Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial, afara de cazul prevazut la lit. a).
Inscrierea si publicarea se vor face conform art. 153, cind dizolvarea va avea loc in baza unei hotariri a adunarii generale, si in termen de 15 zile de la data raminerii definitive a sentintei, in cazul in care dizolvarea a fost pronuntata de justitie.
ART. 170
Societatile in nume colectiv si cu raspundere limitata se dizolva prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau moartea unuia dintre asociati cind, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur si nu exista clauza de continuare cu mostenitorii, cu exceptia art. 210 si 211.
In societatea in comandita simpla sau in comandita pe actiuni, daca este un singur asociat comanditat, moartea sa atrage dizolvarea societatii, daca nu exista clauza de continuare a acesteia cu mostenitorii; societatea se dizolva, de asemenea, si prin incapacitatea, excluderea, retragerea sau falimentul singurului comanditat.
In societatile in comandita simpla, cu un singur asociat comanditar, moartea acestuia produce dizolvarea societatii, daca nu exista clauza de continuare a acesteia cu mostenitorii. Societatea se desfiinteaza si prin retragerea, excluderea sau falimentul singurului comanditar.
ART. 171
In societatile in nume colectiv, daca un asociat inceteaza din viata si daca nu exista conventie contrara, societatea trebuie sa plateasca partea ce se cuvine mostenitorilor, dupa ultimul bilant aprobat in termen de trei luni de la notificarea decesului asociatului, daca asociatii ramasi nu prefera sa continue societatea cu mostenitorii care consimt la aceasta.
Prevederile alin. 1 se aplica si societatilor in comandita simpla, in caz de deces al unuia dintre asociatii comanditati, afara de cazul cind mostenitorii sai nu prefera sa ramina in societate in calitate de comanditati.
Mostenitorii ramin raspunzatori potrivit art. 167, pina la publicarea schimbarilor intervenite.
ART. 172
Societatea fiind dizolvata, administratorii trebuie sa inceapa procedura de lichidare, daca legea, contractul de societate, statutul, adunarea generala sau autoritatea judecatoreasca care a pronuntat dizolvarea nu hotareste altfel.
Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde noi operatii; in caz contrar, ei sint personal si solidar raspunzatori pentru operatiile pe care le-au intreprins.
Interdictia prevazuta la alin. 2 se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata societatii ori de la data la care dizolvarea a fost hotarita de adunarea generala sau declarata prin sentinta judecatoreasca.
ART. 173
Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.
Tertii pot face opozitie impotriva dizolvarii societatii in termenul prevazut la alin. 1; opozitia suspenda executarea hotaririi de dizolvare in conditiile art. 155 alin. 4.
CAP. 2
Fuziunea societatilor
ART. 174
Fuziunea mai multor societati se hotaraste de fiecare societate in parte.
Fiecare dintre societatile care au hotarit fuziunea trebuie sa indeplineasca formalitatile prevazute de art. 153.
Bilantul intocmit, cu aceasta ocazie, de fiecare societate va fi depus, o data cu cererea de inscriere a hotaririi de fuziune, la registrul comertului pentru a fi mentionat in registru.
Societatea care inceteaza de a exista in urma fuziunii va depune, pentru a fi inscrisa in registrul comertului, o declaratie despre modul cum a hotarit sa stinga pasivul sau.
ART. 175
Fuziunea nu poate avea efect decit dupa trei luni de la publicarea in Monitorul Oficial, cu exceptia cazurilor in care nu se justifica plata tuturor datoriilor sociale sau depunerea sumei corespunzatoare la Casa de Economii si Consemnatiuni ori la administratia financiara sau cind exista acordul tuturor creditorilor.
Certificatul constatator ca s-a efectuat depunerea va trebui sa fie publicat in conformitate cu dispozitiile art. 153.
In cursul termenului prevazut la alin. 1, oricare creditor al societatilor care fuzioneaza va putea face opozitie la instanta.
Opozitia suspenda executarea fuziunii pina la raminerea definitiva a sentintei judecatoresti.
Daca termenul prevazut la alin. 1 expira fara sa se fi facut opozitie, fuziunea va fi executata si societatea care ramine in fiinta sau cea care rezulta din fuziune va avea drepturile si va lua asupra sa obligatiile societatii care isi inceteaza activitatea.
TITLUL VII
Despre lichidarea societatilor
CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 176
Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social, chiar daca in contractul de societate sau statut se prevad norme in acest scop, sint obligatorii urmatoarele reguli:
a) pina la intrarea in functie a lichidatorilor, administratorii continua mandatul lor, cu exceptia celor prevazute de art. 172;
b) actul de numire a lichidatorilor sau sentinta care-i tine locul si orice act ulterior, care ar aduce schimbari in persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la registrul comertului, pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial.
Numai dupa indeplinirea formalitatilor de la alin. 1, lichidatorii vor depune semnatura lor in registrul comertului si vor intra in functie.
In urma efectuarii publicarii la alin. 2, nici o actiune nu se poate exercita pentru societate sau contra acesteia decit in numele lichidatorilor sau impotriva lor.
In afara de dispozitiile prezentului titlu, se aplica societatilor in lichidare regulile stabilite prin contractul de societate, statut si prin lege, in masura in care nu sint incompatibile cu lichidarea.
Toate actele emanind de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.
ART. 177
Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.
Ei sint datori, indata dupa intrarea in functie, ca impreuna cu administratorii societatii sa faca un inventar si sa incheie un bilant, care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii si sa le semneze.
Lichidatorii sint obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii, registrele ce li s-au incredintat de administratori si actele societatii. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiile lichidarii, in ordinea datei lor.
Lichidatorii isi indeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor.
ART. 178
In afara de puterile conferite de asociati, cu aceeasi majoritate ceruta pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:
a) sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii;
b) sa execute si sa termine operatiile de comert referitoare la lichidare;
c) sa vinda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii; vinzarea bunurilor nu se va putea face in bloc;
d) sa faca tranzactii;
e) sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar in caz de faliment al debitorului, dind chitanta;
f) sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare.
Ei nu pot insa, in lipsa de dispozitii speciale in contractul de societate, statut sau in actul lor de numire, sa constituie ipoteci asupra bunurilor societatii, daca nu vor fi autorizati de instanta, cu avizul cenzorilor.
Lichidatorii care intreprind noi operatii comerciale ce nu sint necesare scopului lichidarii sint raspunzatori personal si solidar de executarea lor.
ART. 179
Lichidatorii nu pot plati asociatilor nici o suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creditorilor societatii.
Asociatii vor putea cere insa ca sumele retinute sa fie depuse in conformitate cu dispozitiile art. 175 alin. 1 si sa se faca repartizarea asupra actiunilor sau partilor sociale, chiar in timpul lichidarii, daca, afara de ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor societatii, scadente sau care vor ajunge la scadenta, mai ramine un disponibil de cel putin 10 la suta din cuantumul lor.
Impotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societatii pot face opozitie conform art. 154.
ART. 180
Lichidatorii care probeaza, prin prezentarea bilantului, ca fondurile de care dispune societatea nu sint suficiente sa acopere pasivul exigibil, trebuie sa ceara sumele necesare asociatilor care raspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral varsamintele, daca acestia sint obligati sa le procure, dupa forma societatii, sau, daca sint debitori fata de societate, pentru varsamintele neefectuate, la care erau obligati in calitate de asociati.
ART. 181
Lichidatorii care au achitat datoriile societatii cu proprii lor bani nu vor putea sa exercite impotriva societatii drepturi mai mari decit acelea ce apartineau creditorilor platiti.
ART. 182
Creditorii societatii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor actiunile care decurg din creantele ajunse la termen, pina la concurenta bunurilor existente in patrimoniul societatii, si numai dupa aceea de a se indrepta impotriva asociatilor, pentru plata sumelor datorate din valoarea actiunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la capitalul societatii.
ART. 183
Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din registrul comertului.
Lichidarea nu libereaza pe asociati si nu impiedica declararea in stare de faliment a societatii.
ART. 184
Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, registrele si actele societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociati, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.
In societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni, acestea vor fi depuse la registrul comertului, unde orice parte interesata va putea lua cunostinta de ele, cu autorizatia instantei.
Registrele tuturor societatilor vor fi pastrate timp de cinci ani.
CAP. 2
Lichidarea societatilor in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata
ART. 185
Numirea lichidatorilor in societatile in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va fi facuta de toti asociatii, daca in contractul de societate nu se prevede altfel.
Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta de instanta, la cererea oricarui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociatilor si administratorilor.
Impotriva sentintei se poate declara recurs de catre asociati sau administratori in termen de 15 zile de la pronuntare.
ART. 186
Dupa terminarea lichidarii societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, lichidatorii trebuie sa intocmeasca bilantul de lichidare si sa propuna repartizarea activului intre asociati.
Asociatul nemultumit poate face opozitie la instanta in termen de 15 zile de la notificarea bilantului si a proiectului de repartizare.
Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acelea ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramine straini.
Dupa expirarea termenului prevazut la alin. 2 sau raminerea definitiva a sentintei prevazute la alin. 3, bilantul si repartizarea se considera aprobate si lichidatorii sint liberati.
CAP. 3
Lichidarea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni
ART. 187
Numirea lichidatorilor in societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni se face de adunarea generala, care hotareste lichidarea, daca, prin contractul de societate sau statut, nu se prevede altfel.
Adunarea generala hotaraste cu majoritatea prevazuta pentru modificarea statutului.
Daca majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de instanta, la cererea oricaruia dintre administratori sau asociati, cu citarea societatii si a celor care au cerut-o. Impotriva acestei sentinte se poate declara recurs in termen de 15 zile de la pronuntare.
ART. 188
Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii pentru timpul trecut de la ultimul bilant aprobat si pina la inceperea lichidarii.
Lichidatorii au dreptul sa aprobe darea de seama si sa faca sau sa sustina eventualele contestatii cu privire la aceasta.
ART. 189
Cind unu sau mai multi administratori sint numiti lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor se va depune la registrul comertului si se va publica in Monitorul Oficial, impreuna cu bilantul final de lichidare.
Cind gestiunea trece peste durata unui exercitiu financiar, darea de seama trebuie anexata la primul bilant, pe care lichidatorii il prezinta adunarii generale.
Orice actionar poate, in termen de 15 zile de la publicare, sa faca opozitie la instanta.
Toate opozitiile facute vor fi conexate, pentru a fi solutionate printr-o singura sentinta.
Orice actionar are dreptul sa intervina in instanta, iar hotarirea va fi opozabila si actionarilor neintervenienti.
ART. 190
Daca lichidarea se prelungeste peste durata exercitiului financiar, lichidatorii sint obligati sa intocmeasca bilantul anual, conformindu-se dispozitiilor legii, contractului de societate si statutului.
ART. 191
Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc bilantul final, aratind partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii.
Bilantul semnat de lichidatori si insotit de raportul cenzorilor se va depune, pentru a fi mentionat, la registrul comertului si se va publica in Monitorul Oficial.
Orice actionar va putea face opozitie conform art. 189.
ART. 192
Daca termenul prevazut la art. 189 alin. 3 a expirat fara sa se faca vreo opozitie, bilantul se considera aprobat de toti actionarii, iar lichidatorii sint liberati, sub rezerva repartizarii activului societatii.
Independent de expirarea termenului, chitanta de primire a celei din urma repartitii tine loc de aprobare a contului si a repartitiei facute fiecarui actionar.
ART. 193
Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in doua luni de la publicarea bilantului, vor fi depuse, conform art. 175 alin. 1, cu aratarea numelui si prenumelui actionarului sau numerelor actiunilor, daca ele sint la purtator.
Plata se va face persoanei aratate sau posesorului actiunilor, retinindu-se titlul.
TITLUL VIII
Infractiuni privitoare la societatile comerciale
ART. 194
Se pedepsesc cu inchisoare de la trei luni la doi ani sau cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei:
1. fondatorii, administratorii si directorii care, in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate publicului ori adunarilor generale, arata cu rea-credinta fapte neadevarate asupra constituirii societatii, asupra conditiilor economice ale acesteia, sau le ascund cu rea-credinta in tot sau in parte, precum si cei care incalca dispozitiile art. 70;
2. administratorii si directorii care, in lipsa de bilant ori contrariu celor rezultate din el, sau in baza unui bilant fals, au incasat sau platit dividende, sub orice forma, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite;
3. administratorii, directorii si ceilalti functionari ai societatii care, pentru a-si procura lor sau altora un cistig in paguba societatii, raspindesc stiri false sau intrebuinteaza alte mijloace frauduloase, care au ca efect marirea sau scaderea valorii actiunilor sau obligatiilor societatii, ori a altor titluri ce-i apartin;
4. administratorii si directorii care, pentru a-si procura lor sau altora un cistig in paguba societatii, dobindesc in contul acesteia actiuni ale altor societati la un pret pe care-l stiu vadit superior valorii lor efective sau vind pe seama societatii actiuni pe care acestea le detin, la preturi despre care au cunostinta ca sint vadit inferioare valorii lor efective;
5. administratorii si directorii care, cu rea-credinta, folosesc bunurile sau creditul societatii intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lor propriu, ori pentru a favoriza o alta societate, in care ei sint interesati direct sau indirect.
ART. 195
Se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda de la 10.000 lei la 75.000 lei administratorii si directorii care:
1. in adunarile generale se folosesc de actiunile nesubscrise sau nedistribuite actionarilor;
2. emit obligatiuni fara respectarea dispozitiilor legale;
3. emit actiuni de o valoare mai mica decit valoarea lor legala ori la un pret inferior valorii nominale, sau emit noi actiuni mai inainte ca actiunile precedente sa fi fost achitate in intregime;
4. plaseaza la preturi diferite de cele stabilite de adunarea generala actiuni din noua emisiune;
5. acorda imprumuturi sau avansuri asupra actiunilor societatii;
6. prezinta cu rea-credinta actionarilor un bilant inexact sau arata fapte inexacte asupra conditiilor economice ale societatii, in vederea ascunderii situatiei ei reale.
ART. 196
Se pedepsesc cu amenda de la 5.000 lei la 50.000 lei administratorii si directorii care:
1. dobindesc actiuni ale societatii in contul acesteia, in cazurile oprite de lege;
2. indeplinesc hotaririle adunarii generale referitoare la schimbarea formei societatii, fuziunea acesteia sau reducerea capitalului social, inainte de expirarea termenelor prevazute de lege;
3. indeplinesc hotaririle adunarii generale referitoare la reducerea capitalului social, fara ca asociatii sa fi fost executati pentru efectuarea varsamintului datorat, ori indeplinesc decizia care ii scuteste de plata varsamintelor ulterioare;
4. predau titularului actiunile mai inainte de termen sau predau actiuni liberate in total sau in parte, in afara de cazurile stabilite de lege, ori transmit actiuni la purtator fara a fi achitate integral;
5. refuza a pune la dispozitia expertilor, in cazurile prevazute la art. 18 si 23, actele si documentele necesare sau ii impiedica in orice fel la indeplinirea lucrarilor lor;
6. nu respecta dispozitiile legale referitoare la anularea actiunilor neplatite.
Cu aceeasi amenda se vor pedepsi si administratorii care, fara motiv intemeiat, nu convoaca adunarea generala in cazurile prevazute de lege.
ART. 197
Se pedepsesc cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei:
1. administratorii care nu respecta dispozitiile art. 131;
2. administratorii si directorii care emit actiuni si obligatiuni, fara sa cuprinda mentiunile cerute de lege.
ART. 198
Administratorii care incalca, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozitiile art. 103 si 141 alin. 2 se pedepsesc cu amenda de la 10.000 la 50.000 lei.
Aceeasi pedeapsa se va aplica si asociatului care incalca dispozitiile art. 85 si 141 alin. 2. Asociatul va fi aparat de pedeapsa in cazul in care majoritatea s-ar fi format chiar fara votul sau.
ART. 199
Se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei administratorii si directorii care se imprumuta, sub orice forma, fie direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea pe care o administreaza sau de la o societate controlata de aceasta sau de care ea este controlata ori care fac sa li se dea de catre una dintre aceste societati vreo garantie pentru datorii proprii.
ART. 200
Se pedepsesc cu inchisoare de la trei luni la un an sau cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei administratorii societatilor cu raspundere limitata care:
1. au inceput operatii in numele societatii fara sa se fi efectuat varsamintul integral al capitalului social;
2. au emis titluri negociabile reprezentind parti sociale.
ART. 201
Cenzorii care nu vor convoca adunarea generala, in cazurile in care sint obligati prin lege, se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda de la 5.000 lei la 50.000 lei.
Pedepsele prevazute de art. 194 pct. 1 si art. 199 se aplica si cenzorilor.
ART. 202
Dispozitiile art. 194-200 privind pe administratori se aplica si lichidatorilor, in masura in care se refera la obligatii ce intra in cadrul atributiilor lor.
De asemenea, pedeapsa prevazuta de art. 197 se aplica si lichidatorilor care nu arata, in actele emanind de la societate, ca este in lichidare.
ART. 203
Cei care au trecut actiunile sau obligatiunile pe numele altora, pentru a fi utilizate in scopul formarii unei majoritati in detrimentul celorlalti actionari, se pedepsesc cu inchisoare pina la o luna sau cu amenda de la 1.000 lei la 20.000 lei.
Aceeasi pedeapsa se aplica si persoanelor care vor fi primit, in cazurile prevazute la alin. 1, sa voteze in adunari ca proprietari de actiuni sau obligatiuni ce nu le apartin in realitate.
ART. 204
Se pedepsesc cu inchisoare pina la o luna sau cu amenda de la 1.000 lei la 20.000 lei, chiar daca votul lor nu a influentat asupra luarii hotaririi, persoanele care:
1. in cazurile nepermise de lege, in schimbul unui avantaj material, isi iau obligatia de a vota intr-un anumit sens in adunarile generale sau de a nu lua parte la vot;
2. in cazurile nepermise de lege, determina pe un actionar sau detinator de obligatiuni ca, in schimbul unui profit, sa voteze intr-un anumit sens in adunarile generale ori sa nu ia parte la vot.
ART. 205
Se pedepsesc cu inchisoare pina la un an sau cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei persoanele care au acceptat cu stiinta sau au pastrat insarcinarea de cenzori, contrar dispozitiilor art. 112, sau persoanele care au acceptat insarcinarea de expert, contrar dispozitiilor art. 19.
Hotaririle luate de adunarile generale in baza unui raport al uni cenzor sau expert, numit cu incalcarea dispozitiilor art. 19, 23 si 112, nu sint nule de drept din cauza incalcarii dispozitiilor cuprinse in acele articole.
ART. 206
Se pedepsesc cu inchisoare pina la un an sau cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei administratorii, directorii si cenzorii care exercita functiile lor cu incalcarea dispozitiilor prevazute de aceasta lege referitoare la incompatibilitate.
ART. 207
Se pedepsesc cu inchisoare de la un an la cinci ani sau cu amenda de la 100.000 lei la 1.000.000 lei, in afara de raspunderea pentru daunele pricinuite, prin operatiile lor, statului roman si tertilor, cei care vor exercita un comert in favoarea si pe seama societatilor constituite in tara straina, in cazurile in care nu s-au indeplinit conditiile prevazute de lege pentru functionarea acestora in tara.
ART. 208
Se pedepsesc cu inchisoare de la doi la sapte ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasa constind in una din urmatoarele fapte: falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societatii sau ascunderea unei parti din activul societatii, infatisarea de datorii neexistente sau prezentarea in registrele societatii, in alt act ori in bilant, a unor sume nedatorate, precum si in caz de faliment al societatii, instrainarea in frauda creditorilor a unei parti insemnate din activ.
ART. 209
Lichidatorii care fac plati asociatilor, nerespectind dispozitiile art. 179, se pedepsesc cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei.
TITLUL IX
Dispozitii finale si tranzitorii
ART. 210
In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sint ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunarii generale.
Daca asociatul unic este administrator ii revin si obligatiile prevazute de lege in aceasta calitate.
Daca societatea se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita de instanta, pe baza unei expertize de specialitate.
In acest caz se intocmeste numai statutul.
ART. 211
O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decit intr-o singura societate cu raspundere limitata.
O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.
In caz de incalcare a prevederilor alin. 1 si 2, orice persoana interesata si statul, prin Ministerul Finantelor, pot cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati astfel constituite.
Pe baza hotaririi de dizolvare, lichidarea se va face in conditiile prevazute in prezenta lege pentru societatile cu raspundere limitata.
ART. 212
La societatile pe actiuni si cele cu raspundere limitata, cu capital integral de stat, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de catre un consiliu al imputernicitilor statului, alcatuit si numit in conditiile prevazute de lege pentru consiliul de administratie al regiilor autonome.
Consiliul imputernicitilor statului isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile specifice prevazute in statutul aprobat la infiintare.
Consiliul de administratie al societatilor in care statul este unic actionar se numeste in conditiile prezentei legi, cu acordul ministerului de resort.
Cenzorii in societatile prevazute la alin. 1 vor fi reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
ART. 213
Incadrarea salariatilor la societatile comerciale se face pe baza de contract de munca, cu respectarea prevederilor Codului muncii si a regimului de asigurari sociale al personalului unitatilor de stat. Salarizarea se stabileste prin liberul acord al partilor, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege.
La societatile comerciale la care statul nu este unic actionar pot fi incadrati si salariati ai altor societati sau regii autonome ori ai unor unitati cooperatiste, precum si cooperatori, acestia urmind sa-si desfasoare activitatea in afara programului de munca al societatii, regiei sau unitatii de la care provin. De asemenea, la aceste societati, persoanele pensionate pentru limita de virsta sau invaliditate de gradul III pot cumula integral pensia cu salariul.
ART. 214
Daca asociatul unic dintr-o societate cu raspundere limitata este si administrator, poate beneficia de pensie ca la asigurarile sociale de stat, in masura in care a varsat contributia la asigurarile sociale si pe aceea pentru pensia suplimentara.
ART. 215
Societatile comerciale, cu exceptia celor la care capitalul este integral detinut de stat, precum si a celor cu participare straina, au dreptul de a dispune de 50% din veniturile nete in valuta, restul urmind a fi schimbate la Banca Romana de Comert Exterior contra lei, la cursul de schimb in vigoare la data operatiunii.
Prin veniturile nete in sensul prezentului articol se inteleg incasarile din operatiile de export dupa scaderea importurilor, comisioanelor, taxelor, impozitelor si celorlalte cheltuieli in valuta legate de realizarea operatiilor respective.
ART. 216
Constituirea de societati comerciale cu participare straina, in asociere cu persoane juridice sau persoane fizice romane, sau cu capital integral strain se efectueaza cu respectarea dispozitiilor prezentei legi si ale legii privind investitiile de capital strain in Romania si cu inregistrare la Agentia romana pentru promovarea investitiilor si a asistentei economice din strainatate.
Cererile de investitii straine care pot afecta interesele majore ale economiei nationale se avizeaza de guvern, la propunerea Agentiei romane pentru promovarea investitiilor si a asistentei economice din strainatate, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
Daca, in termenul stabilit la alin. 2, investitorul nu primeste nici o comunicare, se considera ca investitia poate fi efectuata in conditiile prevazute in cererea investitorului.
ART. 217
Din beneficiile anuale in lei, cuvenite partii straine, o cota reprezentind 8-15% din aportul acesteia la capitalul social varsat poate fi transferata in strainatate in valuta convertibila prin schimb valutar efectuat de Banca Romana de Comert Exterior sau alte banci autorizate. Stabilirea cotei se face de catre Agentia romana pentru promovarea investitiilor si a asistentei economice din strainatate.
ART. 218
Activitatile care nu pot face obiectul unei societati comerciale se stabilesc de guvern, in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
ART. 219
Pentru autentificarea contractului de societate si a statutului se va plati numai o taxa fixa de 1.000 lei, indiferent de valoarea capitalului social, iar in cazul societatilor comerciale cu participare de capital strain, taxa este echivalentul sumei de mai sus, in dolari S.U.A., la cursul de schimb in vigoare la data operatiunii.
ART. 220
In sensul prezentei legi, municipiul Bucuresti se asimileaza cu judetul.
ART. 221
Prezenta lege intra in vigoare in 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.
ART. 222
Intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ, persoane juridice, infiintate pe baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, isi vor putea continua activitatea daca, in termen de sase luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, se vor reorganiza intr-una din formele de societate prevazute de legea de fata.
Societatile comerciale constituite prin reorganizare potrivit alin. 1 sint succesoare de drept ale intreprinderilor mici sau asociatiilor cu scop lucrativ din care provin.
ART. 223
Prevederile din prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Codului comercial.
ART. 224
Societatile cu participare straina infiintate pina la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi vor putea continua activitatea potrivit actului lor de constituire, aprobat in conditiile legii.
ART. 225
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile art. 77-220 si 236 din Codul comercial, prevederile referitoare la intreprinderile mici si la asociatiile cu scop lucrativ, cu personalitate juridica, din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, Decretul nr. 424/1972 privind constituirea si functionarea societatilor mixte in Romania, cu exceptia art. 15, 28 alin. 1, art. 33 si 35 alin. 2 si 3, Decretul-lege nr. 96/1990 privind unele masuri pentru atragerea investitiei de capital strain in Romania, cu exceptia art. 4 alin. 2, art. 5, 10, 12 alin. 1 si art. 13, art. 6 din Legea nr. 3/1972 cu privire la activitatea de comert interior, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 5 noiembrie 1990.
PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU
Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 5 noiembrie 1990.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
MARTIAN DAN
In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
promulgam Legea privind societatile comerciale si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU